Detail žiadosti

  • Akreditácia Čistý deň v Galante
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • xxxxx xxxxx
  • 11. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Akreditácia Čistý deň v Galante

Adresát:

jana.lukacova@upsvr.gov.sk   Otvorený

kancelariagr@upsvar.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

11. september 2016

Dátum odoslania:

11. september 2016

Dátum doručenia:

11. september 2016

Povinná osoba: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, xxxxx - Staré Mesto 812 67, kancelariagr@upsvar.sk,jana.lukacova@upsvr.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lube@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: v prípade konkrétnych otázok sa tieto týkajú zverejneného prípadu v blogu poslankyne NRSR N. Bláhovej https://dennikn.sk/blog/requiem-pre-znasilnene-dievcata 1) Bola niekedy v priebehu existencie zariadenia Čistý deň v Galante spochybnená kvalita služieb? Ak áno, prosím o anonymizované kópie písomných záznamov (sťažností, záznamov z akreditačnej komisie, rozhodnutia, zápisy z komisie, a pod.) 2) Ktorý úrad odporučil v zverejnenom prípade matke, aby požiadala súd o umiestnení do resocializačného strediska? 3) Aké možnosti (alternatívy) može úradník ponúknuť v obdobných prípadoch matkám, aby pomohli svojim deťom? 4) Ktoré možnosti ponúkla úradníčka matke v tomto konkrétnom prípade? 5) Získalo resocializačné stredisko Čistý deň v Galante nenávratné príspevky, granty, dotácie z verejných zdrojov? Ak áno, kedy, v akej výške, na aký účel, kto (aký úrad) použitie financií kontroloval na strane štátneho orgánu a ako dopadli kontroly (prosím o anonymizovanú kópiu dokumentu)? Ktorá osoba je zodpovedná za vykonanie kontroly vynaloženia finančného príspevku/grantu/dotácie a pod. na strane štátneho orgánu? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lube@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

postúpenie žiadosti

Odosielateľ:

Chrapková Viera <Viera.Chrapkova@upsvr.gov.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácii podanej na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 11.9.2016 Vám oznamujeme, že v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. sme časť Vašej žiadosti , otázka č. 1 - záznamy z akreditačnej komisie, rozhodnutia, zápisy z komisie a pod., postúpili na povinnú osobu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je v tejto veci príslušné konať. S pozdravom Mgr. Viera Chrapková Kancelária generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 xxxxx ------------------------------------------------ www.upsvar.sk Tel: 02/20444 988 E-mail: viera.chrapkova@upsvr.gov.sk

Nová povinná osoba
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

žiadosť o informácie - odpoveď

Odosielateľ:

Zalesnakova Zuzana <Zuzana.Zalesnakova@employment.gov.sk>

Dátum úkonu:

28. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 29. septembra 2016 — Lehota uplynula 14. októbra 2016.

Číslo spisu:

38764/2016

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame odpoveď (spolu s rozhodnutím) na Vašu žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky postúpená dňa 20. septembra 2016 a zaregistrovaná pod č. 38764/2016. Súčasne Vám rozhodnutie o nesprístupnení časti informácie zasielame aj prostredníctvom pošty. S pozdravom Mgr. Zuzana Zálesňáková odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4, 6, 8, 816 43 xxxxx Slovenská republika Tel. +421 2 2046 1816 Mobil: +421 908 700 815 zuzana.zalesnakova@employment.gov.sk www.employment.gov.sk [Popis: Popis: Popis: Popis: cid:image001.png@01D1D218.5EFE30A0] Mgr. Zuzana Zálesňáková odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskerj republiky Špitálska 4, 6, 8, 816 43 xxxxx Slovenská republika Tel. +421 2 2046 1816 Mobil: +421 908 700 815 zuzana.zalesnakova@employment.gov.sk www.employment.gov.sk [Popis: Popis: Popis: cid:image001.png@01D1D218.5EFE30A0]

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

211/2000, č.s. UPS/US1/KGRAVSU/INF/2016/592, č.z. 2016/138952

Odosielateľ:

Chrapková Viera <Viera.Chrapkova@upsvr.gov.sk>

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 22. septembra 2016 — Lehota uplynula 7. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručenej na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie práce"), zaevidovanej pod číslom 2016/134995, Vám v zmysle pokynu riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu ústredia práce uvádzame nasledovné odpovede na Vaše otázky: 1. V prílohe e-mailu Vám zasielame scany anonymizovaných podaní. Na ústredie práce bolo odoslaných celkom 5 podaní v súvislosti s resocializačným strediskom Čistý deň. Pri jednom podaní nebolo možné vykonať anonymizáciu, nakoľko celé podanie obsahuje len výpovede o súkromí tretích osôb. Z tohto dôvodu bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie, ktoré Vám zasielame listovou poštou do vlastných rúk. 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany. 3. Voľba možností (alternatív) je veľmi individuálna v závislosti od prípadu, ktorý je v riešení. Voľbe alternatív predchádza posúdenie celkovej situácie dieťaťa. Prvotnými krokmi je napríklad vyhľadanie ambulantnej pomoci psychológa/psychiatra, subjektu či denného zariadenia, ktoré sa danou problematikou zaoberá a pod., sociálny kurátor má prehľad o dostupných možnostiach pomoci vo svojom regióne. Taktiež informuje aj o možnosti resocializačného pobytu v zariadení na dobrovoľný pobyt alebo na základe rozhodnutia súdu, pričom návrh môže podať rodič dieťaťa alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 4. K tejto otázke bolo vydané rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie, ktoré Vám zasielame listovou poštou do vlastných rúk. 5. Ústredie práce nie je poskytovateľom grantov, dotácií pre resocializačné strediská. Finančné príspevky poskytuje ústredie práce na základe § 89 (ods. 3, 6, 11, 13) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V súlade s § 89 ods. 14 uvedeného zákona "Podmienky poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu podľa odseku 11 v resocializačnom stredisku dohodne v zmluve orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 s vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom pred začatím vykonávania výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia, ktorým súd nariadil dieťaťu pobyt v resocializačnom stredisku. Všetky zmluvy uzavreté medzi orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a resocializačnými strediskami, v ktorých sú uvedené požadované údaje, sú zverejnené na verejne prístupnej webovej stránke centrálneho registra zmlúv: www.crz.gov.sk. Kontrolu finančných prostriedkov, ktoré poskytuje ústredie práce, vykonáva odbor kontroly ústredia práce. V resocializačnom stredisku bola vykonaná následná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase od 11.11.2015 do 03.12.2015. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Vám zasielame v zákonom upravenej podobe v prílohe e-mailu. S pozdravom Mgr. Viera Chrapková Kancelária generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 xxxxx ------------------------------------------------ www.upsvar.sk Tel: 02/20444 988 E-mail: viera.chrapkova@upsvr.gov.sk