Podmienky používania portálu chcemvedieť.sk

1. Ciele portálu

1.1. Cieľom portálu www.chcemvediet.sk (ďalej ako „Portál“) je prispieť k naplneniu práva verejnosti na informácie, ktorého výkon zabezpečuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej ako „Zákon“).

1.2. Portál umožňuje Užívateľom koncipovať formálne správnu žiadosť o informácie podľa Zákona (ďalej ako „Žiadosť“), sprostredkováva jej elektronické odoslanie Povinnej osobe a komunikáciu s Povinou osobou, umožňuje sledovať celý proces od odoslania Žiadosti až po sprostredkovanie odpovede a/alebo inej komunikácie od povinnej osoby. Portál zabezpečuje notifikáciu užívateľa o uplynutí zákonných lehôt na odpoveď. Zverejnením odpovedí portál umožňuje zdieľanie získaných informácií s ostatnými užívateľmi. Portál tiež umožňuje vyhľadávanie vo zverejnených odpovediach, čo zvýši informovanosť občanov a zníži zaťaženie úradníkov, keďže je predpoklad, že prispeje k zníženiu počtu duplicitných žiadostí o informácie.

2. Definície

2.1. Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú výrazy a pojmy použité v týchto Podmienkach začínajúce veľkým písmenom nasledujúci význam:

a) Podmienky sú tieto podmienky používania portálu www.chcemvediet.sk;

b) Portálom sa rozumie internetový portál www.chcemvediet.sk vrátane všetkých jeho podstránok, súborov a funkcií;

c) Povinnou osobou sa rozumie štátny orgán, obec, vyšší územný celok, ako aj ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú v zmysle Zákona povinnosť sprístupňovať informácie;

d) Prevádzkovateľ je prevádzkovateľ portálu www.chcemvediet.sk, ktorým je Chcemvediet.sk, občianske združenie so sídlom a adresou pre doručovanie Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50436376, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR;

e) Registrovaným užívateľom sa rozumie Užívateľ, ktorému bol vytvorený užívateľský účet;

f) Užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada Portál alebo využíva jeho funkcie;

g) Zákonom sa rozumie zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v aktuálnom znení;

h) Žiadosť je žiadosť podaná prostredníctvom Portálu, ktorou Registrovaný užívateľ požaduje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám; pokiaľ z konkrétneho ustanovenia Podmienok nevyplýva niečo iné, Žiadosťou sa rozumie tiež následná komunikácia, najmä doplnenie Žiadosti, odvolanie, prípadne iné podanie urobené prostredníctvom Portálu.

i) Licencia "Creative Commons BY-SA 4.0" je licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International zverejnená na adrese https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

3. Úvodné ustanovenia

3.1. Tieto Podmienky upravujú vzájomný vzťah Prevádzkovateľa na jednej strane a Užívateľa a Registrovaného užívateľa Portálu na druhej strane.

3.2. Užívateľ je oprávnený voľne a bezodplatne si prehliadať obsah Portálu a vyhľadávať vo zverejnených dokumentoch.

3.3. Obsah Portálu je chránený príslušnými predpismi upravujúcimi právo duševného vlastníctva. Užívateľ nie je oprávnený kopírovať, zverejňovať alebo inak šíriť obsah Portálu, pokiaľ tieto Podmienky výslovne neustanovujú inak.

4. Registrácia

4.1. Oprávnenie podávať Žiadosti má iba Registrovaný užívateľ. Registrácia je dobrovoľná a bezodplatná. Na registráciu nie je právny nárok.

4.2. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť, ktoré funkcie Portálu môže využívať len Registrovaný užívateľ.

4.3. Na registráciu sa vyžaduje zadanie (gramatického) rodu/pohlavia, mena a priezviska (názvu alebo obchodného mena), adresy pobytu (sídla) a e-mailu Užívateľa. Prevádzkovateľ upozorňuje Užívateľa, že jeho meno, priezvisko (názov alebo obchodné meno) a adresa pobytu (sídla) budú uvedené v Žiadosti zaslanej prostredníctvom Portálu Povinnej osobe. Pokiaľ Povinná osoba zvolí písomnú (listinnú) formu komunikácie s Užívateľom, písomnosti bude zasielať na túto uvedenú adresu pobytu (sídla).

4.4. Prevádzkovateľ registráciu zruší na základe písomnej žiadosti Registrovaného užívateľa.

4.5. Registráciou bude Užívateľovi vytvorený užívateľský účet, do ktorého sa bude môcť opakovane prihlasovať najmä za účelom podávania Žiadostí a uskutočňovania súvisiacej komunikácie s Povinnými osobami, prehliadania ním podaných Žiadostí, odpovedí, rozhodnutí a inej komunikácie s Povinnou osobou, koncipovania odvolaní a archivovania podaných žiadostí.

4.6. Registrovaný užívateľ je povinný chrániť identifikačné údaje a heslo používané na prihlásenie na Portáli. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov alebo hesla, resp. za registráciu uskutočnenú neoprávnenou osobou v mene Registrovaného užívateľa zodpovedá výlučne Registrovaný užívateľ.

4.7. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu, ak Registrovaný užívateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 8.2 Podmienok.

4.8. Odoslaním elektronickej žiadosti o registráciu na Portáli Užívateľ súhlasí s týmito Podmienkami a so spôsobom podávania Žiadostí.

5. Podávanie žiadosti

5.1. Žiadosť je oprávnený podávať iba Registrovaný užívateľ.

5.2. Pred podaním Žiadosti je Užívateľ povinný presvedčiť sa v archíve Žiadostí na Portáli, či požadovaná informácia nebola ešte sprístupnená.

5.3. Pri koncipovaní Žiadosti Registrovaný užívateľ sformuluje svoju požiadavku na poskytnutie informácii do šablóny zverejnenej na Portáli. Registrovaný užívateľ je povinný sformulovať svoje požiadavky jasne a zrozumiteľne tak, aby bolo zrejmé, akú informáciu požaduje, v akom rozsahu, prípadne za aké časové obdobie.

5.4. Registrovaný užívateľ označí Povinnú osobu, ktorej je žiadosť adresovaná. Systém Portálu automaticky doplní šablónu o ďalšie náležitosti a vygeneruje Žiadosť.

5.5. Prevádzkovateľ upozorňuje Registrovaného užívateľa, že Žiadosť obsahuje osobné údaje Registrovaného užívateľa uvedené v registrácii a tieto budú zverejnené spolu so zverejnením Žiadosti a k nej sa viažucim procesom a sprievodnými dokumentmi.

5.6. Na žiadosť Prevádzkovateľa je Registrovaný užívateľ povinný uviesť dôvod, na ktorý informácie prostredníctvom Žiadosti požaduje.

5.7. Portál každej Žiadosti automaticky vygeneruje unikátnu emailovú adresu, prostredníctvom ktorej dôjde k odoslaniu Žiadosti a prijatiu odpovede Povinnej osoby, ak bola odpoveď poskytnutá elektronicky. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že emailovú adresu tvorí náhodne vygenerovaný alfanumerický reťazec. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, resp. prípadný význam, ktorý môže mať takto vytvorený výraz v slovenskom jazyku, prípadne akomkoľvek inom jazyku, a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti vzniknú Registrovanému užívateľovi.

5.8. Odoslaním Žiadosti Registrovaný užívateľ súhlasí s podaním Žiadosti vo svojom mene, na svoje náklady a na svoju zodpovednosť prostredníctvom Portálu a jednorázovej náhodne vygenerovanej unikátnej e-mailovej adresy.

5.9. Odoslaním Žiadosti Užívateľ súčasne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s oboznámením sa s obsahom Žiadosti, odvolania a akejkoľvek inej komunikácie s Povinnou osobou a s ich zverejnením v celom rozsahu (vrátane osobných údajov Užívateľa) na Portáli.

5.10. Prevádzkovateľ notifikuje Registrovaného užívateľa o prijatej komunikácii týkajúcej sa Žiadosti. Komunikácia Prevádzkovateľa s Registrovaným užívateľom prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy Registrovaného užívateľa zadanej pri registrácii.

5.11. Povinná osoba môže odpoveď alebo súvisiace výzvy a oznámenia zaslať nielen na e-mail vygenerovaný pre Žiadosť, ale aj písomnou (listinnou) formou na adresu pobytu (sídla) Registrovaného užívateľa. V takom prípade Registrovaný užívateľ má právo zaslať túto odpoveď Prevádzkovateľovi za účelom jej zverejnenia pre iných Užívateľov. Registrovaný užívateľ je povinný v rámci jeho technických možností (dostupnosť skenera, fotoaparátu) odpoveď poskytnúť Portálu (uploadnuť), pretože jej poskytnutím Prevádzkovateľovi za účelom zverejnenia pomáha napĺňať právo ostatných Užívateľov na informácie a znižuje zaťaženie Povinných osôb vybavovaním duplicitných žiadostí.

5.12. Všetky poplatky, náklady a iné platby spojené s poskytnutím požadovaných informácii zo strany Povinnej osoby znáša v plnom rozsahu Registrovaný užívateľ.

6. Zverejňovanie žiadostí a odpovedí na portáli

6.1. Žiadosť spolu s poskytnutou informáciou a komunikáciou vedenou s Povinnou osobou (odpoveďou Povinnej osoby) sú zverejňované na Portáli a verejne prístupné.

6.2. Uživateľ súhlasí, že dáta poskytuje portálu pod licenciou Creative Commons BY-SA 4.0 a dáta sú takto verejne prístupné ďalej.

6.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pred odoslaním alebo zverejnením Žiadosti, odpovede na oznámenia a výzvy, a odpovede Povinnej osoby na Portáli na základe vlastného uváženia zasiahnuť do ich obsahu; pri tom dbá na zachovanie ich pôvodného významu.

6.4. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uchováva najmenej po dobu prevádzkovania Portálu všetky informácie, dokumenty a ďalšiu komunikáciu súvisiacu s poskytnutím informácii na základe Žiadosti, a to aj po zrušení registrácie Registrovaného užívateľa.

7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

7.1. Prevádzkovateľ je na základe vlastného rozhodnutia oprávnený obmedziť obsah Portálu alebo funkcie Portálu prístupné alebo používané bezodplatne a podmieniť ich prístupnosť alebo používanie úhradou poplatku alebo bezodplatnou registráciou.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nesprostredkovať odoslanie Žiadosti alebo inej komunikácie Registrovaného užívateľa Povinnej osobe bez uvedenia dôvodu. V prípade nesprostredkovania Žiadosti alebo inej komunikácie Povinnej osobe upovedomí Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti Registrovaného užívateľa prostredníctvom e-mailu.

7.3. Prevádzkovateľ je povinný na základe výslovnej žiadosti Registrovaného užívateľa alebo na základe odvolania súhlasu Registrovaného užívateľa so spracovaním osobných údajov, informácie zverejnené na Portáli bez zbytočného odkladu anonymizovať, prípadne prijať iné opatrenia na zabránenie identifikácie Registrovaného užívateľa.

7.4. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia zablokovať Užívateľovi alebo Registrovanému užívateľovi prístup na Portál, zrušiť registráciu Registrovaného užívateľa a neumožniť jeho opätovnú registráciu na Portáli.

7.5. Prevádzkovateľ je oprávnený sa kedykoľvek rozhodnúť, bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov a Registrovaných užívateľov, prestať prevádzkovať Portál a vymazať všetky údaje nachádzajúce sa na Portáli.

8. Práva a povinnosti užívateľa

8.1. Užívateľ nie je oprávnený používať ani kdekoľvek uvádzať emailovú adresu vygenerovanú automaticky prostredníctvom Portálu. Takto vygenerovaná emailová adresa slúži výlučne na odoslanie jednej Žiadosti a vedenie komunikácie týkajúcej sa tejto Žiadosti, vrátane doručenia požadovaných informácii. Vygenerovanú emailovú adresu nie je možné použiť opakovane na podanie inej Žiadosti a po obdŕžaní požadovanej informácie od Povinnej osoby dochádza k jej likvidácií.

8.2. Užívateľ a Registrovaný užívateľ sú povinní:

a) pri používaní Portálu vždy konať v súlade s týmito Podmienkami, platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi, základnými pravidlami etiky a slušného správania;

b) nevyužívať Portál na zasielanie šikanóznych alebo obťažujúcich žiadostí; najmä žiadostí, ktoré by zbytočne zaťažovali jednu alebo viaceré inštitúcie svojím počtom alebo rozsahom, prípadne opakovaným zasielaním Žiadostí s rovnakým obsahom, najmä, ak zamýšľaný účel možno dosiahnuť aj inak;

c) neponúkať prostredníctvom Portálu produkty alebo služby alebo ho používať na marketingové účely;

d) uvádzať na Portáli pravdivé osobné údaje a ďalšie informácie;

e) zdržať sa zasahovania do práv tretích osôb, najmä zverejňovaním ich osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb, osočovaním, ohováraním, alebo iným spôsobom;

f) pri používaní Portálu nepoužívať vulgarizmy, prejavy rasovej, náboženskej, etnickej alebo inej neznášanlivosti, alebo iné urážlivé alebo znevažujúce prejavy;

g) zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, obmedziť alebo inak poškodiť riadne fungovanie alebo prístupnosť Portálu alebo jeho dobré meno.

8.3. Pri používaní Portálu sa zakazuje:

a) podávať Žiadosti, ktoré požadujú vypracovanie analýz, stanovísk, a pod., ktoré majú charakter sťažnosti, trestného oznámenia alebo iného podania;

b) využívať Portál na zasielanie nevyžiadanej pošty (SPAM), propagačné alebo komerčné účely;

c) sťahovať údaje z Portálu prostredníctvom automatizovaných systémov (robotov) inak ako cez zverejnené API, alebo na účely indexácie vyhľadávačmi;

d) prostredníctvom Portálu šíriť škodlivý počítačový kód (počítačové vírusy, malware, trójske kone a pod.) alebo sa pokúšať získať neautorizovaný prístup.

8.4. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky súhlasy udelené Registrovaným užívateľom sú platné bez obmedzenia, a to aj po zrušení registrácie Registrovaného užívateľa alebo zániku Portálu. Užívateľ je oprávnený odvolať akýkoľvek súhlas iba v prípade, ak to právne predpisy pripúšťajú. Užívateľ udelil všetky súhlasy bezodplatne.

9. Vyhlásenia prevádzkovateľa

9.1. Prevádzkovateľ neposkytuje právne ani iné poradenstvo. Žiadna časť Portálu nemôže byť vnímaná ako poskytovanie právneho poradenstva.

9.2. Sprostredkovaním podania Žiadosti Prevádzkovateľ nepotvrdzuje ani nezodpovedá za to, že označený adresát Žiadosti je Povinnou osobou, ani za to, že požadovanú informáciu je Povinná osoba povinná sprístupniť.

9.3. Prevádzkovateľ poskytuje výlučne platformu na vygenerovanie a odoslanie Žiadosti a prijatie odpovede Povinnej osoby. Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu obsahu Žiadosti; všetky údaje, vyhlásenia a prejavy uvedené v Žiadosti sú prejavmi Registrovaného užívateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za ich obsah.

9.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

a) obsah podanej Žiadosti;

b) obsah zverejnených Žiadostí a informácii poskytnutých Povinnou osobou, ich pravdivosť alebo aktuálnosť;

c) neúplnosť alebo nezrozumiteľnosti Žiadosti;

d) nesprávne označenie Povinnej osoby;

e) neodoslanie alebo nedoručenie Žiadosti jej adresátovi, prípadne odoslanie, resp. doručenie Žiadosti s časovým odstupom;

f) výpadok servera, dočasnú nedostupnosť Portálu alebo iné technické nedostatky a odstávky Portálu; Prevádzkovateľ nie je povinný oznamovať vopred plánované odstávky Portálu;

g) za konanie ani nekonanie Povinnej osoby v súvislosti so Žiadosťou alebo odvolaním, najmä nenesie zodpovednosť za obsah odpovede Povinnej osoby, obsah rozhodnutia o odvolaní, za prípad, ak Povinná osoba na Žiadosť neodpovie, nevydá príslušné rozhodnutie, odmietne poskytnúť požadované informácie, poskytne ich v inom rozsahu ani za dodržanie zákonných lehôt Povinnou osobou;

h) nesprostredkovanie odpovede Povinnej osoby Užívateľovi, resp. nepriradenie odpovede konkrétnej Žiadosti v prípadoch, v ktorých Povinná osoba poskytne požadovanú informáciu inak ako elektronicky na unikátnu e-mailovú adresu vygenerovanú na tento účel Portálom;

i) obsah internetových stránok prevádzkovaných tretími subjektami, na ktoré odkazuje Portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku uvedených skutočností.

10. Spracúvanie osobných údajov

10.1. Pri spracúvaní osobných údajov Užívateľov postupuje Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2. Prevádzkovateľ nevyužíva osobné údaje na marketingové ani iné komerčné účely.

10.3. Rozsah, účel a ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov ako aj práva Užívateľov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov - Informácia prevádzkovateľa, poučenie o právach dotknutej osoby a súhlas so spracovaním osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Používaním Portálu (jeho prehliadaním alebo využívaním funkcií) Užívateľ vyslovuje bezvýhradný súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Užívateľ, ktorý nesúhlasí s Podmienkami je povinný Portál ihneď opustiť a nie je oprávnený používať žiadne jeho funkcie.

11.2. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia a sú záväzné pre všetkých Užívateľov. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe svojho rozhodnutia, bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov a Registrovaných užívateľov, zmeniť Podmienky. Zmenené podmienky sú účinné odo dňa ich zverejnenia.