Ochrana osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa, poučenie o právach dotknutej osoby a súhlas so spracovaním osobných údajov

podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“)

Chcemvediet.sk, občianske združenie so sídlom a adresou pre doručovanie Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50436376, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle ustanovenia § 15 Zákona poskytuje informácie o skutočnostiach a poučenie o právach, týkajúcich sa osobných údajov dotknutej osoby nasledovne:

1. Identifikačné údaje

1.1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:

Chcemvediet.sk, občianske združenie so sídlom a adresou pre doručovanie Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50436376, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR

1.2. Aktuálny zoznam identifikačných údajov sprostredkovateľov poverených Prevádzkovateľom je zverejnený na stránke www.chcemvediet.sk.

2. Účel

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v informačnom systéme chcemvediet.sk na účely sprostredkovania podávania žiadostí o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom portálu www.chcemvediet.sk.

3. Zoznam osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje a ich kategórie: meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa.

3.2. Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 Zákona (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo hnutiach, členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, biometrické údaje).

4. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov

4.1. Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba dobrovoľne. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

4.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

5. Tretie strany

5.1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby tretím stranám za účelom ich ďalšieho spracovania.

6. Okruh príjemcov

6.1. Osobné údaje dotknutej osoby sú sprístupňované povinným osobám v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, od ktorých sú požadované informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Zverejnenie osobných údajov

7.1. Osobné údaje dotknutej osoby sú zverejňované na portáli www.chcemvediet.sk.

7.2. Osobné údaje sú zverejňované na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje na celú dobu prevádzkovania portálu www.chcemvediet.sk.

7.3. Súhlas so zverejnením osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

8. Tretie krajiny

8.1. K prenosu osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore nedochádza.

9. Ďalšie práva dotknutej osoby

9.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

9.1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

9.1.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu (§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona); pri vydaní rozhodnutia podľa čl. 9.3.2 (§ 28 ods. 5 Zákona) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

9.1.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;

9.1.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;

9.1.5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;

9.1.6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

9.1.7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

9.1.8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa namietať voči:

9.2.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

9.2.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

9.2.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

9.3. dotknutá osoba má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Prevádzkovateľa:

9.3.1. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia;

9.3.2. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote tridsať (30) dní od doručenia žiadosti (dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby).

9.4. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

9.5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.6. Ak dotknutá osoba nežije, je práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.7. Ak dotknutá osoba:

9.7.1. uplatní námietku podľa 9.2.1., je Prevádzkovateľ povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať, okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona;

9.7.2. uplatní námietku podľa 9.2.2., je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona v poštovom styku;

9.7.3. uplatní námietku podľa 9.2.3., je Prevádzkovateľ povinný to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania uvedených osobných údajov platí pre Prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky dotknutej osoby, prípadne doručenia písomného oznámenia Prevádzkovateľa.

10. Forma uplatnenia práv dotknutou osobou

10.1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva:

10.1.1. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, potom sa žiadosť považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom je dotknutá osoba povinná doručiť písomne najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej odoslania;

10.1.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe;

10.1.3. u sprostredkovateľa podľa čl. 10.1.1. alebo čl. 10.1.2., sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

11. Vyhlásenie dotknutej osoby

11.1. Vyhlasujem, že mi bola pred poskytnutím mojich osobných údajov poskytnutá informácia podľa § 15 ods. 1 Zákona.

12. Súhlas so spracovaním osobných údajov

12.1. Týmto udeľujem v zmysle § 11 Zákona súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto informácii.

12.2. Osobitne súhlasím s tým, aby boli moje údaje sprístupnené tým orgánom a inštitúciám, od ktorých požadujem informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

12.3. Vyslovene súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na portáli www.chcemvediet.sk. Tento súhlas udeľujem na celú dobu, počas ktorej bude portál prevádzkovaný. Zároveň beriem na vedomie, že som oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.