Detail žiadosti

  • Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • xxxxx xxxxx
  • 26. marec 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Adresát:

info@land.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

26. marec 2021

Dátum odoslania:

26. marec 2021

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, xxxxx - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ener@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ener@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

8. apríl 2021

Dátum doručenia:

8. apríl 2021

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti Vážený pán xxxxx Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií. Uvedenú žiadosť nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to z týchto závažných dôvodov: Dôvodom je skutočnosť upravená v ustanovení § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), t. j. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti. Podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona o slobode informácií Vám o z n a m u j e m e, že z uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií o ďalších 8 pracovných dní. Ďakujeme S pozdravom, Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD. Odbor komunikácie | Kancelária ministra [MPRV SR] Dobrovičova 12 |812 66 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 302 | david.lucivjansky@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, March 26, 2021 11:57 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, xxxxx - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ener@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ener@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na - žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Odosielateľ:

Lučivjanský Dávid <david.lucivjansky@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum doručenia:

19. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

[Ministerstvo podohospodarstva SR] Dobrovičova 12, 812 66 xxxxx __________________________________________________________________________________ Kancelária ministra Odbor komunikácie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka: V Bratislave: 26.03.2021 č.s.- 8759/2021-140 Mgr.Lučivjanský, PhD./302 19.04.2021 č.z - 8497/2021 VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď V zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, odboru komunikácie, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ustanovenia § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií), týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.03.2021 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 8496/2021. Otázka: "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." Odpoveď: 1. "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh)." - V prílohe Vám zasielame požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa PHZ. Z Dôvodu veľkosti súborov podklady zasielame v troch osobitných emailoch. 2. " - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." V prílohe Vám zasielame: - list MPRV SR zo dňa 26.02.2020, ktorým bol ÚKSÚP požiadaný o pozastavenie uvedeného verejného obstarávania, - list MPRV SR zo dňa 19.01.2021, ktorým bolo ÚKSÚP odporučené zrušenie uvedeného verejného obstarávania, - list ÚKSÚP zo dňa 10.02.2021, ktorým ÚKSÚP zrušil uvedené verejné obstarávanie S pozdravom, Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD. Odbor komunikácie | Kancelária ministra [MPRV SR] Dobrovičova 12 |812 66 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 302 | david.lucivjansky@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

2. Odpoveď na - žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Odosielateľ:

Lučivjanský Dávid <david.lucivjansky@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum doručenia:

19. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

PHZ CUR.bin

[Ministerstvo podohospodarstva SR] Dobrovičova 12, 812 66 xxxxx __________________________________________________________________________________ Kancelária ministra Odbor komunikácie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka: V Bratislave: 26.03.2021 č.s.- 8759/2021-140 Mgr.Lučivjanský, PhD./302 19.04.2021 č.z - 8497/2021 VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď V zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, odboru komunikácie, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ustanovenia § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií), týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.03.2021 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 8496/2021. Otázka: "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." Odpoveď: 1. "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh)." - V prílohe Vám zasielame požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa PHZ. Z Dôvodu veľkosti súborov podklady zasielame v troch osobitných emailoch. 2. " - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." V prílohe Vám zasielame: - list MPRV SR zo dňa 26.02.2020, ktorým bol ÚKSÚP požiadaný o pozastavenie uvedeného verejného obstarávania, - list MPRV SR zo dňa 19.01.2021, ktorým bolo ÚKSÚP odporučené zrušenie uvedeného verejného obstarávania, - list ÚKSÚP zo dňa 10.02.2021, ktorým ÚKSÚP zrušil uvedené verejné obstarávanie S pozdravom, Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD. Odbor komunikácie | Kancelária ministra [MPRV SR] Dobrovičova 12 |812 66 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 302 | david.lucivjansky@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

3. Odpoveď na - žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Odosielateľ:

Lučivjanský Dávid <david.lucivjansky@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum doručenia:

19. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

PHZ CUR.bin

[Ministerstvo podohospodarstva SR] Dobrovičova 12, 812 66 xxxxx __________________________________________________________________________________ Kancelária ministra Odbor komunikácie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka: V Bratislave: 26.03.2021 č.s.- 8759/2021-140 Mgr.Lučivjanský, PhD./302 19.04.2021 č.z - 8497/2021 VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď V zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, odboru komunikácie, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ustanovenia § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií), týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.03.2021 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 8496/2021. Otázka: "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." Odpoveď: 1. "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh)." - V prílohe Vám zasielame požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa PHZ. Z Dôvodu veľkosti súborov podklady zasielame v troch osobitných emailoch. 2. " - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." V prílohe Vám zasielame: - list MPRV SR zo dňa 26.02.2020, ktorým bol ÚKSÚP požiadaný o pozastavenie uvedeného verejného obstarávania, - list MPRV SR zo dňa 19.01.2021, ktorým bolo ÚKSÚP odporučené zrušenie uvedeného verejného obstarávania, - list ÚKSÚP zo dňa 10.02.2021, ktorým ÚKSÚP zrušil uvedené verejné obstarávanie S pozdravom, Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD. Odbor komunikácie | Kancelária ministra [MPRV SR] Dobrovičova 12 |812 66 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 302 | david.lucivjansky@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

4. Odpoveď na - žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP

Odosielateľ:

Lučivjanský Dávid <david.lucivjansky@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

19. apríl 2021

Dátum doručenia:

19. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

PHZ CUR.zip

[Ministerstvo podohospodarstva SR] Dobrovičova 12, 812 66 xxxxx __________________________________________________________________________________ Kancelária ministra Odbor komunikácie xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka: V Bratislave: 26.03.2021 č.s.- 8759/2021-140 Mgr.Lučivjanský, PhD./302 19.04.2021 č.z - 8497/2021 VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď V zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, odboru komunikácie, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ustanovenia § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií), týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.03.2021 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 8496/2021. Otázka: "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh). - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." Odpoveď: 1. "- akým spôsobom bola určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) pre obstarávanie Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/423154) - zaslanie všetkých podkladov a príloh pre určenie PHZ tejto zákazky (t.j. v prípade prieskumu trhu: zoznam všetkých oslovených firiem, odhady jednotlivých firiem vrátane príloh)." - V prílohe Vám zasielame požadovanú dokumentáciu týkajúcu sa PHZ. Z Dôvodu veľkosti súborov podklady zasielame v troch osobitných emailoch. 2. " - v odpovedi na moju predchadzajucu infoziadost ste uviedli: "Na základe listu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2020, v ktorom nás vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha komplexný proces prehodnocovania priorít a smerovania rezortu vo vzťahu k stratégií a financovaniu oblasti informačných technológií na roky 2020-2023 v rámci rezortu žiada o pozastavenie procesu verejného obstarávania predmetnej zákazky, sme dňom 02.07.2020 tento proces aj pozastavili.". Ziadam o zaslanie tohto listu, vratene vsetkych priloh a aj naslednej komunikacie." V prílohe Vám zasielame: - list MPRV SR zo dňa 26.02.2020, ktorým bol ÚKSÚP požiadaný o pozastavenie uvedeného verejného obstarávania, - list MPRV SR zo dňa 19.01.2021, ktorým bolo ÚKSÚP odporučené zrušenie uvedeného verejného obstarávania, - list ÚKSÚP zo dňa 10.02.2021, ktorým ÚKSÚP zrušil uvedené verejné obstarávanie S pozdravom, Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD. Odbor komunikácie | Kancelária ministra [MPRV SR] Dobrovičova 12 |812 66 xxxxx | Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 302 | david.lucivjansky@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr