Detail žiadosti

  • Čitenie ulíc Záhradnícka a Blumentálska
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 19. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čitenie ulíc Záhradnícka a Blumentálska

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

19. september 2016

Dátum odoslania:

19. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, syhu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Názov a adresa firmy, ktorá pre magistrát, resp. mestskú časť mesta xxxxx čistí ulice - Záhradnícka medzi ulicami Kvačalova a Miletičova, - Blumentálska v celej dĺžke. 2. Prehľad termínov, v ktorých táto firma vykonala čistiace práce na uvedených uliciach počas roka 2016. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: syhu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Zaslanie informácie

Odosielateľ:

Jarmila Rigoova <rigoova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

26. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 29. septembra 2016 — Lehota uplynula 14. októbra 2016.

Číslo spisu:

MAGS UES 54016/2016

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň p. xxxxx, v prílohe Vám zasielam odpoveď na informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o ktorú ste požiadali dňa 19.9.2016. S pozdravom Jarmila Rigóová *Oddelenie správy komunikácií * Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 704 E-mail: jarmila.rigoova@xxxxx.sk *Hlavné mesto SR xxxxx* Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk/ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.