Detail žiadosti

  • Dodržiavanie územného plánu pri výstavbe
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • xxxxx xxxxx
  • 23. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dodržiavanie územného plánu pri výstavbe

Adresát:

zakon211@ruzinov.sk   Zaradený do radu

ruzinov@ruzinov.sk   Zaradený do radu

Dátum úkonu:

23. marec 2020

Dátum odoslania:

23. marec 2020

Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Ružinov, Mierova 21, xxxxx - Ružinov 827 05, ruzinov@ruzinov.sk, zakon211@ruzinov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, haze@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Križovatka Galvaniho - Na križovatkách bola komplexne zrekonštruovaná a prerobená. Do riešenia nebolo zahrnuté vedenie cyklotrasy, špecifikované v Územnom pláne. 1) Ako je riešené vedenie cyklistov podľa ÚP v križovatke po kompexnej rekonštrukcii? 2) Ako je riešené vedenie cyklistov po Galvaniho okolo novej výstavby Na križovatkách? 3) Ako je zabezpečené vedenie cyklistov po okruhu číslo 7? 4) Zašlite všetky vyjadrenia Stavebného úradu k uvedenej výstavbe, ktoré sa týkajú pešej a cyklodopravy, resp. dopravy všeobecne. 5) Vjazd áut na chodník na rohu ulíc Kvačalova-Velehradská pri dopravnej škole sa uskutočňuje cez priechod pre chodcov alebo zeleň, pričom sú ohrozovaní chodci - zašlite všetky existujúce rozhodnutia dopravných komisií, príp. stavebného úradu, príp. iné rozhodnutia mestskej časti Ružinov o legalite vyznačenia parkovacích miest na tomto nároží pravdepodobne pre dopravnú školu, resp. iný neznámy subjekt. 6) Ak je tento vjazd a parkovanie ilegálne, uveďte, aké kroky ste podnikli pre ochranu chodcov na tomto nároží a ukončenie porušovania pravidiel a zákonov. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: haze@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

RE: [SPAM] Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dodržiavanie územného plánu pri výstavbe

Odosielateľ:

Silvia Valčeková <silvia.valcekova@ruzinov.sk>

Dátum úkonu:

26. marec 2020

Dátum doručenia:

26. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, V prílohe Vám zasielam na vedomie postúpenie Vašej žiadosti zo dňa 23.marca 2020 podanej v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov . S pozdravom Silvia Valčeková Odbor organizačný Oddelenie organizačné, správy registratúry a komunikácie so samosprávou Popis: cid:image001.jpg@01D530ED.C3784840 Miestny úrad MČ xxxxx – Ružinov Mierová 21 | 827 05 xxxxx | Slovenská republika Tel.: +421 2 4828 4323 e-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk | www.ruzinov.sk Upozornenie: Informacie, ktore su obsahom tejto elektronickej spravy, su doverne a mozu byt pravne chranene.Tato elektronicka sprava je urcena vyhradne adresatovi. Pristup akejkolvek inej osoby k nej je neopravneny. V pripade, ze nie ste zamyslanym adresatom tejto elektronickej spravy, akekolvek jej zverejnenie, kopirovanie, rozsirovanie alebo akekolvek rozhodnutie na jej zaklade je neopravnene a moze byt povazovane za protipravne. From: xxxxx xxxxx [mailto:haze@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, March 23, 2020 11:35 AM To: zakon211@ruzinov.sk; ruzinov@ruzinov.sk Subject: [SPAM] Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dodržiavanie územného plánu pri výstavbe Povinná osoba: Mestská časť xxxxx - Ružinov, Mierova 21, xxxxx - Ružinov 827 05, ruzinov@ruzinov.sk, zakon211@ruzinov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, haze@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Križovatka Galvaniho - Na križovatkách bola komplexne zrekonštruovaná a prerobená. Do riešenia nebolo zahrnuté vedenie cyklotrasy, špecifikované v Územnom pláne. 1) Ako je riešené vedenie cyklistov podľa ÚP v križovatke po kompexnej rekonštrukcii? 2) Ako je riešené vedenie cyklistov po Galvaniho okolo novej výstavby Na križovatkách? 3) Ako je zabezpečené vedenie cyklistov po okruhu číslo 7? 4) Zašlite všetky vyjadrenia Stavebného úradu k uvedenej výstavbe, ktoré sa týkajú pešej a cyklodopravy, resp. dopravy všeobecne. 5) Vjazd áut na chodník na rohu ulíc Kvačalova-Velehradská pri dopravnej škole sa uskutočňuje cez priechod pre chodcov alebo zeleň, pričom sú ohrozovaní chodci - zašlite všetky existujúce rozhodnutia dopravných komisií, príp. stavebného úradu, príp. iné rozhodnutia mestskej časti Ružinov o legalite vyznačenia parkovacích miest na tomto nároží pravdepodobne pre dopravnú školu, resp. iný neznámy subjekt. 6) Ak je tento vjazd a parkovanie ilegálne, uveďte, aké kroky ste podnikli pre ochranu chodcov na tomto nároží a ukončenie porušovania pravidiel a zákonov. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: haze@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Popis: Obrázok odstránený odosielateľom.

Nová povinná osoba
Magistrát mesta Bratislava

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

26. marec 2020

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

odpoved za ODI Galvaniho - Na krizovatkach - 211/2000 zz

Odosielateľ:

"Mgr." <tomas.peciar@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

9. apríl 2020

Dátum doručenia:

9. apríl 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 9. apríla 2020 — Lehota uplynula 24. apríla 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Dobrý deň p. xxxxx, Dňa 31. marca 2020 bola Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) - ďalej len "zákon", v ktorej žiadate o poskytnutie dokumentov a vyjadrení za sekciu ODI. S pozdravom [Hlavné mesto Slovenskej republiky xxxxx] Mgr. Tomáš Peciar Cyklokoordinátor, sekcia dopravy magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421918488624 tomas.peciar@xxxxx.sk www.xxxxx.sk Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.