Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

info@minedu.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejol@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1578361&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejol@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

Vaskova Eva <eva.vaskova@cvtisr.sk>

Dátum úkonu:

28. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, dovoľujem si týmto reagovať na Vašu, nám postúpenú žiadosť, týkajúcu sa Zmluvy o dielo č. 1190/NCP/2014. Na základe Vašej požiadavky Vám v prílohe zasielame príslušné dokumenty viažuce sa k vyššie spomenutej zmluve. Konkrétne sú súčasťou prílohy výzvy na predkladanie ponúk, jednotlivé ponuky k predmetu zákazky a oznámenia o výsledku, vzťahujúce sa k predloženým ponukám. Zároveň prikladáme i predmetnú zmluvu o dielo, ktorej sa Vaša požiadavka týka. Požadovanú dokumentáciu sprístupňujeme vo forme fotokópií dokumentov. Prajem pekný deň. Eva Vašková From: Informacie 211 [mailto:info@minedu.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 8:44 AM To: sekretariat > Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Importance: High Dobrý deň, v zmysle § 15 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám postupujeme žiadosť p. Turčeka o sprístupnenie informácie týkajúcej sa verejného obstarávania. O postúpení žiadosti sme žiadateľa informovali. Zákonná lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom prijatia žiadosti S pozdravom Mgr. Andrej Hazucha hlavný radca| pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou | odbor komunikačný [cid:image001.png@01D1C33C.54B61C10] Stromová 1| 813 30 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 59374253 | +421 908 935 270 | fax: +421 2 59374335 info@minedu.sk | www.minedu.sk [Logo_SK-PRES_Cely-nazov_SVK-01] From: xxxxx xxxxx [mailto:ejol@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 12:02 AM To: Informacie 211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejol@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1578361&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejol@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.