Detail žiadosti

  • Dokumentácia z rokovacieho konania
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • xxxxx xxxxx
  • 25. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia z rokovacieho konania

Adresát:

info@enviro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum odoslania:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejix@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním nasledovnej zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné. http://www.zmluvy.gov.sk/data/att/133084_dokument.pdf Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejix@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: ŽOI:185/2016/V., xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,xxxxx ejix@mail.chcemvediet.sk, dokumentácia z rokovacieho konania, žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadosti

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Potvrdenie prevzatia žiadosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: ejix@mail.chcemvediet.sk . Odbor komunikácie, Kancelárie ministra, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týmto v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, potvrdzuje dňom 25.08.2016 prijatie Vašej žiadosti v elektronickej forme o sprístupnenie nasledovných informácií - akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním nasledovnej zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné k zákazke dodávka licencií Oracle pre MŽP SR. Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : ejix@mail.chcemvediet.sk Žiadosť bude povinná osoba vybavovať v zákonnej lehote a predbežne si nevyžiada žiadne materiálne náklady v súvislosti so sprístupňovaním informácií. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že postup podávania žiadosti o sprístupnenie informácií je verejnosti prístupný na elektronickej stránky www.enviro.gov.sk – hlavná stránka – služby a infoservis - sprístupňovanie informácií – postup – žiadosť o sprístupnenie informácií, kde je k dispozícii elektronický formulár, ktorý sme vygenerovali na uľahčenie a zjednodušenie vzájomnej komunikácie žiadateľa o informácie s povinnou osobou. Ak pre prípadnú nepredvídavú technickú poruchu by nebolo možné poslať uvedený elektronický formulár máte možnosť podať žiadosť o sprístupnenie informácií elektronicky aj priamo na e-mailovú adresu : info@enviro.gov.sk S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: xxxxx xxxxx [mailto:ejix@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 11:13 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia z rokovacieho konania Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejix@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním nasledovnej zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné. http://www.zmluvy.gov.sk/data/att/133084_dokument.pdf Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejix@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: ŽOI:185/2016/V., xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,xxxxx ejix@mail.chcemvediet.sk, dokumentácia z rokovacieho konania, žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď.

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

7. september 2016

Dátum doručenia:

7. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: ejix@mail.chcemvediet.sk . Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 25.08.2016 doručená na e-mailovú adresu info@enviro.gov.sk Vaša elektronická žiadosť v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov o sprístupnenie nasledovných informácií - akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné k zákazke dodávka licencií Oracle pre MŽP SR. Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : ejix@mail.chcemvediet.sk . MŽP SR ako povinná osoba uvádza, že predmet zákazky, ktorý bol realizovaný v roku 2010 s názvom „Konsolidácia a rozvoj IT infraštruktúry MŽP SR“ bol zabezpečovaný rokovacím konaním postupom uvedeným v tom čase platnom a účinnom zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v tom čase platným a účinným) a preto na základe Vašej žiadosti si Vám dovoľujeme v prílohe predložiť všetky dokumenty súvisiace s obstaraním uvedenej zmluvy k zákazke dodávka licencií Oracle pre MŽP SR, ktoré má MŽP SR k dispozícii. Ide o nasledovné dokumenty : - Výzva na rokovanie číslo 35740/2010 zo dňa 10.06.2016 - Vestník číslo 107/2010 – Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti číslo 03784 - Zápisnicu z priameho rokovacieho konania bez zverejnenia. Zmluva bola zverejnená na stránke centrálneho registra zmlúv viď. link: http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=133083 Odpoveď na Vašu žiadosť o informácie bola spracovaná na základe podkladov predložených Odborom verejného obstarávania a prevádzky MŽP SR a podľa Vášho návrhu v žiadosti o sprístupnenie informácií Vám ju posielame elektronickou poštou na Vami uvedenú e-mailovú adresu : ejix@mail.chcemvediet.sk Záverom si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie prevzatia tejto elektronickej pošty. S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: Info Sent: Thursday, August 25, 2016 11:51 AM To: 'ejix@mail.chcemvediet.sk' Cc: petra.matasovska@enviro.gov.sk; 'jan.vanin@enviro.gov.sk' Subject: FW: ŽOI:185/2016/V., xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx,xxxxx ejix@mail.chcemvediet.sk, dokumentácia z rokovacieho konania, žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadosti Potvrdenie prevzatia žiadosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: ejix@mail.chcemvediet.sk . Odbor komunikácie, Kancelárie ministra, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týmto v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, potvrdzuje dňom 25.08.2016 prijatie Vašej žiadosti v elektronickej forme o sprístupnenie nasledovných informácií - akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním nasledovnej zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné k zákazke dodávka licencií Oracle pre MŽP SR. Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : ejix@mail.chcemvediet.sk Žiadosť bude povinná osoba vybavovať v zákonnej lehote a predbežne si nevyžiada žiadne materiálne náklady v súvislosti so sprístupňovaním informácií. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že postup podávania žiadosti o sprístupnenie informácií je verejnosti prístupný na elektronickej stránky www.enviro.gov.sk – hlavná stránka – služby a infoservis - sprístupňovanie informácií – postup – žiadosť o sprístupnenie informácií, kde je k dispozícii elektronický formulár, ktorý sme vygenerovali na uľahčenie a zjednodušenie vzájomnej komunikácie žiadateľa o informácie s povinnou osobou. Ak pre prípadnú nepredvídavú technickú poruchu by nebolo možné poslať uvedený elektronický formulár máte možnosť podať žiadosť o sprístupnenie informácií elektronicky aj priamo na e-mailovú adresu : info@enviro.gov.sk S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: xxxxx xxxxx [mailto:ejix@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 11:13 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia z rokovacieho konania Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejix@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s obstaraním nasledovnej zmluvy, vrátane zdôvodnenia rokovacieho konania, opisov predmetu zákazky, zápisov z rokovaní a iné. http://www.zmluvy.gov.sk/data/att/133084_dokument.pdf Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejix@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx