Detail žiadosti

  • Dôvody korekcií
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • xxxxx xxxxx
  • 23. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií

Adresát:

info@land.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

23. august 2016

Dátum odoslania:

23. august 2016

Dátum doručenia:

24. august 2016

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cunu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetku dokumentáciu spojenú s dôvodmi nasledovných korekcií týkajúcich sa projektov financovaných z eurofondov: Nezrovnalosť ... Projekt(ITMSkód) N20900064 22160120001 N20900065 22160120001 N20900067 22160120005 N20900070 22160120005 N21400553 22110120101 (Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Bytča, Ulica mieru) N21400949 22170120014 (kasárne kulturpark) N21400951 22170120014 N21400952 22170120014 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cunu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie údajov

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

24. august 2016

Dátum doručenia:

24. august 2016

Dobrý deň, dňa 23.08.2016 bola MPRV SR doručená Vaša žiadosť v zmysle zákona o slobode informácií. Nakoľko Vaša žiadosť nemá predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií) Vás týmto vyzývame na doplnenie chýbajúcich údajov: V zmysle § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko (ak sa jedná o FO), názov alebo obchodné meno žiadateľa (PO), jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Na základe vyššie uvedeného, prosím, doplňte Vašu žiadosť o informáciu – definujte presne o aký typ informácie máte záujem, nakoľko z Vášho podania nie je zrejmé o čo konkrétne žiadate a vzniká tu priestor na pochybnosti ... Čo myslíte pod pojmom všetka dokumentácia ? – veľmi abstraktne zadefinovaná žiadosť. V zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií: „Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.“ Z uvedeného Vás žiadame, aby ste v určenej lehote 7 dní doplnili chýbajúce údaje. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx [mailto:cunu@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, August 23, 2016 3:50 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cunu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetku dokumentáciu spojenú s dôvodmi nasledovných korekcií týkajúcich sa projektov financovaných z eurofondov: Nezrovnalosť ... Projekt(ITMSkód) N20900064 22160120001 N20900065 22160120001 N20900067 22160120005 N20900070 22160120005 N21400553 22110120101 (Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Bytča, Ulica mieru) N21400949 22170120014 (kasárne kulturpark) N21400951 22170120014 N21400952 22170120014 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cunu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

24. august 2016

Dátum doručenia:

24. august 2016

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti zo dňa 23.08.2016. Nakoľko bola Vaša žiadosť neúplná, zaslali sme Vám výzvu na odstránenie nedostatkov. Po jej doplnení bude môcť povinná osoba konať. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx [mailto:cunu@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, August 23, 2016 3:50 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cunu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetku dokumentáciu spojenú s dôvodmi nasledovných korekcií týkajúcich sa projektov financovaných z eurofondov: Nezrovnalosť ... Projekt(ITMSkód) N20900064 22160120001 N20900065 22160120001 N20900067 22160120005 N20900070 22160120005 N21400553 22110120101 (Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Bytča, Ulica mieru) N21400949 22170120014 (kasárne kulturpark) N21400951 22170120014 N21400952 22170120014 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cunu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info@land.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

24. august 2016

Dátum odoslania:

24. august 2016

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cunu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 23.08.2016 som formou emailu požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie informácie: Dôvody korekcií. Dňa 24.08.2016 mi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Ospravedlňujem sa za vágnu žiadosť, zaujímajú ma dôvody korekcií, ale neviem presne, aká dokumentácia je spojená s udeľovaním korekcií, preto som spomenul len dokumentáciu. Skúsim špecifickejšie: Dokument, v ktorom riadiaci orgán (alebo iná osoba udeľujúca korekciu) opisuje dôvody korekcie v čo najväčšej hĺbke. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď Vážený pán xxxxx, v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a marketingu, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií), týmto vyhovujeme Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 23.08.2016 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 21981/2016. Odpoveď: Posielame Vám v prílohe tohto mailu scany správ o zistených nezrovnalostiach kde v rámci bodu 5.3 je uvedený popis nezrovnalosti ako vznikla a jej dôvody. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx [mailto:cunu@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, August 23, 2016 3:50 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cunu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetku dokumentáciu spojenú s dôvodmi nasledovných korekcií týkajúcich sa projektov financovaných z eurofondov: Nezrovnalosť ... Projekt(ITMSkód) N20900064 22160120001 N20900065 22160120001 N20900067 22160120005 N20900070 22160120005 N21400553 22110120101 (Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb a zlepšenie podmienok pre ich realizáciu v ZŠ Bytča, Ulica mieru) N21400949 22170120014 (kasárne kulturpark) N21400951 22170120014 N21400952 22170120014 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cunu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx