Detail žiadosti

  • Integrované obslužné miesto občana
  • Ministerstvo financií SR
  • xxxxx xxxxx
  • 17. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana

Adresát:

podatelna@mfsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

17. september 2016

Dátum odoslania:

17. september 2016

Dátum doručenia:

19. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, podatelna@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tabi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Počet pôšt, ktoré využívajú systém iomo 2. Počet iných úradov, ktoré využívajú systém iomo 3. Štúdiu uskutočniteľnosti projektu 4. Súťažné podklady v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/132765) 5. Ponuky uchádzačov v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tabi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana

Odosielateľ:

info <info@mfsr.sk>

Dátum úkonu:

19. september 2016

Dátum doručenia:

19. september 2016

Vazeny pan xxxxx, na zaklade ziadosti Vam potvrdzujeme podanie Vasej ziadosti o informaciu dna 19.09.2016. S pozdravom Tothova From: Podatelna MF SR Sent: Monday, September 19, 2016 7:20 AM To: info Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana From: xxxxx xxxxx [mailto:tabi@mail.chcemvediet.sk] Sent: Saturday, September 17, 2016 12:11 AM To: Podatelna MF SR > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, podatelna@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tabi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Počet pôšt, ktoré využívajú systém iomo 2. Počet iných úradov, ktoré využívajú systém iomo 3. Štúdiu uskutočniteľnosti projektu 4. Súťažné podklady v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/132765) 5. Ponuky uchádzačov v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tabi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana

Odosielateľ:

info <info@mfsr.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať oznámenie o postúpení Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií, v bodoch 1 a 2. S pozdravom Ministerstvo financií Slovenskej republiky Kancelária ministra Tlačový odbor Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel.: +421-2-5958 2105 Fax.: +421-2-5958 3050 Email: janka.bielikova@mfsr.sk Web: www.finance.gov.sk [cid:image003.png@01D1D76A.21022930] From: Podatelna MF SR Sent: Monday, September 19, 2016 7:20 AM To: info Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana From: xxxxx xxxxx [mailto:tabi@mail.chcemvediet.sk] Sent: Saturday, September 17, 2016 12:11 AM To: Podatelna MF SR > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana Povinná osoba: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava - Staré Mesto 817 82, podatelna@mfsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tabi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Počet pôšt, ktoré využívajú systém iomo 2. Počet iných úradov, ktoré využívajú systém iomo 3. Štúdiu uskutočniteľnosti projektu 4. Súťažné podklady v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/132765) 5. Ponuky uchádzačov v zákazke na IS IOM, MetaIS, IS CSRU Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tabi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Nová povinná osoba
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Integrované obslužné miesto občana

Odosielateľ:

info <info@vicepremier.gov.sk>

Dátum úkonu:

20. september 2016

Dátum doručenia:

20. september 2016

Vážený pán xxxxx, v súvislosti s Vašou žiadosťou o danú informáciu si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu zaplatenia poplatku za jej následné spracovanie. Nižšie Vám prikladáme sadzobník úhrad vyplývajúcich zo zákona. Tento poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK74 8180 0000 0070 0055 7134, vedeného v Štátnej pokladnici. Následne je potrebné nám zaslať potvrdenie o zaplatení tohto poplatku alebo žiadosť o faktúru, ktorú Vám vystavíme. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie a) 0,02 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4, b) 0,03 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4, c) 0,04 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3, d) 0,06 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3, e) 0,65 eura za jeden kus diskety 3,5", f) 1,66 eura za jeden kus CD ROM. 1. Obálka Formát A6 – 0,02 eura Formát A5 – 0,03 eura Formát A4 – 0,07 eura 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb. 1. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne. 1. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie a) bezhotovostne prevodom na účet v banke s uvedením variabilného symbolu, b) v hotovosti do pokladne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v čase od 10,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. každý pracovný deň, c) poštovou poukážkou. 1. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia čiastku 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eura. Ostávame s pozdravom a želáme pekný deň! Odbor komunikácie a protokolu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15, 81105 Bratislava tlacove@vicepremier.gov.sk www.vicepremier.gov.sk [index2] [index] [cid:image003.png@01D1BCD8.31544860] [https://gallery.mailchimp.com/29ec8cae697f967ee65eb8e8d/images/9dc46dcb-1222-4daf-bb2f-7d3536f65d3a.png][cid:image002.jpg@01D1BCAE.0B53AEA0]

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Systém IOM

Odosielateľ:

info <info@vicepremier.gov.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2016

Dátum doručenia:

30. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame Vaše odpovede. Ostávame s pozdravom a želáme pekný deň! Odbor komunikácie a protokolu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15, 81105 Bratislava tlacove@vicepremier.gov.sk www.vicepremier.gov.sk [index2] [index] [cid:image003.png@01D1BCD8.31544860] [https://gallery.mailchimp.com/29ec8cae697f967ee65eb8e8d/images/9dc46dcb-1222-4daf-bb2f-7d3536f65d3a.png] Povinná osoba: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava 811 05, info@vicepremier.gov.sk Žiadateľ: Ján Suchal, Púpavova 31, Bratislava 84104, ceni@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: K projektu IS CSRU - akceptacne protokoly (ak je to mozne pre jednotlive polozky projektu) - hw vyuzivany (pocet virtualnych/fyzickych servrov, ich parametre - pamat, CPU, diskova kapacita) - ak je mozne pre produkcne aj ostatne prostredia oddelene - schvalene vykazy prac pre tento projekt - informaciu o moznosti spristupnit/nahliadnut do zdrojovych suborov projektu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ceni@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, Ján Suchal