Detail žiadosti

  • odstavené vozidlá 23.8.2019
  • Okresný úrad Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 23. august 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: odstavené vozidlá 23.8.2019

Adresát:

info.ba@minv.sk   Odoslaný

podatelna.ba@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

23. august 2019

Dátum odoslania:

23. august 2019

Povinná osoba: Okresný úrad xxxxx, Tomášikova 46, xxxxx 832 05, info.ba@minv.sk,podatelna.ba@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mudyz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1,Vozidlo BL179PI či už je vozidlo vyradené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie. 2,Vozidlo BA002ZM či už je vozidlo vyraené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie. 3,Vozidlo BA843BK či už je vozidlo vyraené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mudyz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Vypršanie lehoty

Dátum úkonu:

6. september 2019

Odvolanie

Predmet:

Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Dátum úkonu:

11. september 2019

Dátum odoslania:

11. september 2019

xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx
Okresný úrad xxxxx
Tomášikova 46
832 05 xxxxx
xxxxx, 11.09.2019
Odvolanie
voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (§ 18 ods. 3 zák. 211/2000 Z. z.)
        V zmysle § 19 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode inforácií” alebo len „zákon”) podávam odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu Okresného úradu xxxxx (ďalej len „povinná osoba”), ku ktorému došlo nesprístupnením informácie v zmysle mojej žiadosti o informácie zo dňa 23.08.2019 (ďalej len „žiadosť”).
Odôvodnenie:
        Dňa 23.08.2019 som formou emailu požiadal povinnú osobu o poskytnutie nasledovnej informácie:
        1,Vozidlo BL179PI či už je vozidlo vyradené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie. 2,Vozidlo BA002ZM či už je vozidlo vyraené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie. 3,Vozidlo BA843BK či už je vozidlo vyraené z evidencie? Ak áno prosím o zaslanie tohoto rozhodnutia samozrejme bez osob. údajov pre správcu komunikácie.
        Podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií, „ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.„“
        Lehota na vybavenie žiadosti márne uplynula. Došlo teda k vydaniu fiktívneho rozhodnutia. Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 S 31/02 zo dňa 16. mája 2002 (Rs 37/2003) „Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií (a rovnako aj ust. § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií) treba vykladať tak, že nezbavuje správny orgán povinnosti riadne vykonať odvolacie (prvostupňové) konanie a následne vydať riadne rozhodnutie. Účelom zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia určite nebolo „legalizovať“ nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Práve naopak, jeho účelom bolo poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu o sprístupnenie informácie, pred jej nečinnosťou. ... Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného v zmysle § 19 ods. 3 ZSI treba považovať za nezákonné z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Predovšetkým neobsahuje odôvodnenie, z ktorého dôvodu je nepreskúmateľné, čo samo osebe je dôvodom pre zrušenie takéhoto rozhodnutia (§ 250j ods. 2 veta druhá O.s.p.). Nakoľko aj prvostupňové rozhodnutie povinnej osoby trpí nedostatkom dôvodov, bolo potrebné aj toto rozhodnutie považovať za nepreskúmateľné.“
        Z uvedených dôvodov žiadam o zrušenie fiktívneho rozhodnutia o neposkytnutí informácie a sprístupnenie informácií v plnom rozsahu.
xxxxx xxxxx

Zrušenie rozhodnutia

Dátum úkonu:

4. október 2019

Dátum doručenia:

4. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie