Detail žiadosti

  • Ponuky - process management
  • TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
  • xxxxx xxxxx
  • 11. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ponuky - process management

Adresát:

tipos@tipos.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Dátum odoslania:

11. marec 2020

Povinná osoba: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanova 1, Bratislava - Nové Mesto 830 07, tipos@tipos.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, inop@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ponuky všetkých uchádzačov v zákazke, na základe ktorej bola uzavretá zmluva z januára 2020 so spoločnosťou Process management. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: inop@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie o prijatí žiadosti o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ponuky - process management

Odosielateľ:

Čépe Rastislav <cepe@tipos.sk>

Dátum úkonu:

11. marec 2020

Dátum doručenia:

11. marec 2020

Dobrý deň, pán xxxxx, Vašu žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sme v spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zaregistrovali dnes, 11. marca 2020 pod číslom 270. S pozdravom [cid:image001.jpg@01D5F7B3.1D7A2B10] Mgr. Rastislav Čépe referent oddelenia internej a externej komunikácie Kancelária generálneho riaditeľa Telefón: +421 2 59 419 204 | Mobil: +421 911 677 877 | E-mail: cepe@tipos.sk TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. P.O.Box 43, Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, Slovenská republika zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B Upozornenie: Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že naša spoločnosť vykonáva kontrolu obsahu správ odosielaných a prijímaných našimi zamestnancami, ako aj ostatnými subjektmi, s ktorými akýmkoľvek spôsobom spolupracujeme. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste nezasielali našim zamestnancom a iným subjektom, s ktorými spolupracujeme akékoľvek osobné údaje a iné informácie súkromnej povahy, ktoré nesúvisia s plnením pracovných úloh adresáta správy. NOTICE: This message and all attached files are sensitive in terms of confidentiality level and they are intended exclusively for the recipient/s of the message. The content of the message and its appendices may by subject to protection in accordance with separate regulations. Unless you are the authorised recipient of this message, please do not disseminate this message, do not publish, copy or otherwise handle this message or its appendices. If you received this message unintentionally please immediately notify its sender that you received this message and delete it from your computer system. We wish to remind you that our company monitors the content of messages sent and received by our employees, as well as other entities we work with in other manner. In view of the above we request that you do not send to our employees, nor to other entities we work with in other manner any personal data and other information of private nature, which does not relate to work duties of the message recipient.

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

ODPOVEĎ na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odosielateľ:

Čépe Rastislav <cepe@tipos.sk>

Dátum úkonu:

13. marec 2020

Dátum doručenia:

13. marec 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 13. marca 2020 — Lehota uplynula 28. marca 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Dobrý deň, pán xxxxx, v prílohe tohto mailu Vám v mene spol. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. posielam odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. S pozdravom [cid:image001.jpg@01D5F93D.4CB2DF90] Mgr. Rastislav Čépe referent oddelenia internej a externej komunikácie Kancelária generálneho riaditeľa Telefón: +421 2 59 419 204 | Mobil: +421 911 677 877 | E-mail: cepe@tipos.sk TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. P.O.Box 43, Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, Slovenská republika zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B Upozornenie: Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (-tom) správy. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že naša spoločnosť vykonáva kontrolu obsahu správ odosielaných a prijímaných našimi zamestnancami, ako aj ostatnými subjektmi, s ktorými akýmkoľvek spôsobom spolupracujeme. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste nezasielali našim zamestnancom a iným subjektom, s ktorými spolupracujeme akékoľvek osobné údaje a iné informácie súkromnej povahy, ktoré nesúvisia s plnením pracovných úloh adresáta správy. NOTICE: This message and all attached files are sensitive in terms of confidentiality level and they are intended exclusively for the recipient/s of the message. The content of the message and its appendices may by subject to protection in accordance with separate regulations. Unless you are the authorised recipient of this message, please do not disseminate this message, do not publish, copy or otherwise handle this message or its appendices. If you received this message unintentionally please immediately notify its sender that you received this message and delete it from your computer system. We wish to remind you that our company monitors the content of messages sent and received by our employees, as well as other entities we work with in other manner. In view of the above we request that you do not send to our employees, nor to other entities we work with in other manner any personal data and other information of private nature, which does not relate to work duties of the message recipient.