Detail žiadosti

  • Preberacie protokoly
  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  • xxxxx xxxxx
  • 22. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Preberacie protokoly

Adresát:

sluzby@bvsas.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

22. marec 2020

Dátum odoslania:

22. marec 2020

Povinná osoba: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, xxxxx 826 46, sluzby@bvsas.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ejoc@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Preberacie protokoly podľa článku V bodu 5.6 zmluvy o dielo č. ZOD/444/2015/BVS zo dňa 3. 12. 2015 uzatvorenou medzi spoločnosťami BVS a.s. a archatelier s.r.o. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ejoc@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Automatic reply: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Preberacie protokoly

Odosielateľ:

Sluzby <sluzby@bvsas.sk>

Dátum úkonu:

22. marec 2020

Dátum doručenia:

22. marec 2020

Dobrý deň, ďakujeme za zaslanie Vašej správy. Vaša požiadavka bude pridelená a spracovaná kompetentným pracovníkom. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), môžete získať na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov. Prosíme, neodpovedajte na túto správu, bola vygenerovaná automaticky.

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Odosielateľ:

Sluzby <sluzby@bvsas.sk>

Dátum úkonu:

27. marec 2020

Dátum doručenia:

27. marec 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 27. marca 2020 — Lehota uplynula 11. apríla 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.
Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Dobrý deň, v prílohe mailu Vám zasielame odpoveď na Vašu požiadavku. Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.   V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť aj služby nášho Call centra (0850 123 122) v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hodiny.   S pozdravom   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 xxxxx tel.:0850 123 122 e-mail: sluzby@bvsas.sk http://www.bvsas.sk   Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), môžete získať na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov.   Táto správa a všetky pripojené súbory sú dôverné a určené výlučne adresátovi. V prípade, že nie ste oprávneným adresátom, je zakázané akékoľvek uverejňovanie, sprostredkovanie alebo iné použitie týchto informácií. Ak ste tento mail dostali neoprávnene, prosím oznámte to odosielateľovi a zmažte správu a priložené súbory. Odosielateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby alebo  problémy spôsobené týmto prenosom.   This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the message as well as all attached documents. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.

Nová povinná osoba
MH manažment, a.s.

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

27. marec 2020

Vypršanie lehoty

Dátum úkonu:

16. apríl 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 16. apríla 2020 — Lehota uplynula 1. mája 2020.