Detail žiadosti

  • Projekt k zmluve o NFP
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • xxxxx xxxxx
  • 24. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Projekt k zmluve o NFP

Adresát:

info@enviro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

24. september 2019

Dátum odoslania:

24. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ulama@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Prosím o zaslanie projektu s názvom Vybudovanie prevádzky na výrobu peliet, ktorý sa viaže na zmluvu o poskytnutí NFP číslo: 006/4.2 MP/2012 medzi stranami: Ministerstvo životného prostredia SR a Obec Dolný Chotár. 2) Prosím o zaslanie všetkých príloh projektu, vrátane podrobného rozpočtu položiek Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ulama@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Projekt k zmluve o NFP

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum doručenia:

25. september 2019

Dobrý deň, týmto Vám potvrdzujem, že ministerstvu bola doručená Vaša nižšie uvedená žiadosť. S pozdravom Mgr. Monika Kamenská odbor práva| sekcia legislatívy a práva [MZP] Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5956 2392 e-mail: info@enviro.gov.sk | www.minzp.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:ulama@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 24, 2019 10:44 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Projekt k zmluve o NFP Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ulama@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Prosím o zaslanie projektu s názvom Vybudovanie prevádzky na výrobu peliet, ktorý sa viaže na zmluvu o poskytnutí NFP číslo: 006/4.2 MP/2012 medzi stranami: Ministerstvo životného prostredia SR a Obec Dolný Chotár. 2) Prosím o zaslanie všetkých príloh projektu, vrátane podrobného rozpočtu položiek Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ulama@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Výzva na oznámenie náhradného spôsobu sprístupnenia informácií (v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.)

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

2. október 2019

Dátum doručenia:

2. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 24.09.2018 bola Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií, ktorou ste žiadali v elektronickej forme sprístupniť 1. projekt s názvom Vybudovanie prevádzky na výrobu peliet, ktorý sa viaže na zmluvu o poskytnutí NFP č. 006/4.2 MP/2012 medzi ministerstvom a obcou Dolný Chotár a 2. zaslanie všetkých príloh projektu, vrátane podrobného rozpočtu položiek (ďalej len ako "požadované informácie"). Ministerstvo vo vzťahu k požadovaným informáciám uvádza, že ide o veľký rozsah spisovej dokumentácie (3 krabice), ktoré nie je možné sprístupniť elektronicky, t. j. spôsobom požadovaným vo Vašej žiadosti z dôvodu obmedzenej kapacity e-mailovej schránky ministerstva. Zároveň ministerstvo uvádza, že informácie sú žiadateľovi o informácie sprístupňované v súlade s § 12 zákona o slobode informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Z uvedeného dôvodu by aj prípadné sprístupnenie požadovaných informácií na CD nosiči (v súlade s § 12 zákona o slobode informácií, t. j. po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon) znemožnilo chod príslušného organizačného útvaru ministerstva. Vzhľadom na značný rozsah požadovaných informácií, si Vám ministerstvo v súlade s § 16 ods. 1 zákona o slobode dovoľuje navrhnúť náhradný spôsob sprístupnenia požadovaných informácií, a to osobným nahliadnutím do tejto spisovej dokumentácie s možnosťou vyhotovenia kópií. Týmto si Vás ministerstvo dovoľuje požiadať o oznámenie spôsobu sprístupnenia Vami požadovaných informácií najneskôr do 04.10.2019 prostredníctvom emailu na info@enviro.gov.sk a zároveň by sme Vás chceli požiadať aj o oznámenie telefonického kontaktu za účelom dohody ďalšieho postupu v tejto veci. Ministerstvo Vám zároveň v prílohe tejto elektronickej pošty zasiela sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií na vedomie. Ďakujem. S pozdravom, Mgr. Veronika Katonová odbor práva | sekcia legislatívy a práva [cid:image001.png@01D30D01.AD071FD0] Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5956 2550 e-mail: info@enviro.gov.sk | www.minzp.sk