Detail žiadosti

  • Rozhodnutie
  • Okresný súd Zvolen
  • xxxxx xxxxx
  • 10. máj 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Rozhodnutie

Adresát:

podatelnaOSZV@justice.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

10. máj 2021

Dátum odoslania:

10. máj 2021

Povinná osoba: Okresný súd Zvolen, J. Kozáčeka 19, Zvolen 960 68, podatelnaOSZV@justice.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, suna@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Rozhodnutie OS Zvolen sp. zn. 18Cb/6/2013-283. Pre prípad potreby pripájam telefonický kontakt: 0902108556 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: suna@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Marková Oľga <olga.markova@justice.sk>

Dátum úkonu:

10. máj 2021

Dátum doručenia:

10. máj 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

1SprI 18/2021 Sprístupnenie informácií + príloha Dobrý deň, dňa 10.05.2021 bola Okresnému súdu Zvolen doručená Vaša žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií"), a to o rozhodnutie OS Zvolen sp. zn. 18Cb/6/2013-283. Podľa § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií, žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Podľa § 3 ods. 3 zákona o slobode informácií, informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Podľa § 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona o súdoch"), súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov. Podľa § 1 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, táto vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí a kategórie údajov, ktoré sa zo súdnych rozhodnutí pred zverejnením vylúčia. Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 482/2011 Z. z., súd anonymizuje len tie rozhodnutia, ktoré vydal. Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 482/2011 Z. z, údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii, sú: a) rodné číslo, b) dátum narodenia, c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby, d) bydlisko, e) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, adresa internetového protokolu (IP), URL adresa, f) názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta, g) označenie katastrálneho územia, h) číslo listu vlastníctva, i) utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo, j) meno a priezvisko fyzickej osoby, ak nejde o fyzické osoby uvedené v odseku 2, k) mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní, iných osôb zúčastnených na konaní. V prílohe Vám zasielame anonymizované uznesenie Okresného súdu Zvolen sp. zn. 18Cb/6/2013-283 podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 482/2011 Z. z. Podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. S pozdravom JUDr. Mariana Philadelphyová predsedníčka okresného súdu Okresný súd Zvolen J. Kozáčeka 19 960 68 Zvolen 045/88 67 103 podatelnaOSZV@justice.sk