Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Mesto Nitra
  • xxxxx xxxxx
  • 11. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

msunitra@msunitra.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

11. október 2019

Dátum odoslania:

11. október 2019

Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nidu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 635, ku Veľké Janíkovce. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nidu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

"JUDr." <spisiakova@msunitra.sk>

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum doručenia:

23. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, pán xxxxx, dňa 08.09.2019 bola z Vašej adresy: nidu@mail.chcemvediet.sk na mesto xxxxx ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z.z.") doručená Vaša nižšie uvedená žiadosť o sprístupnenie informácií. Mesto xxxxx ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), Vám sprístupňuje požadované informácie a zasiela Vám skeny nasledovných písomností: - stavebné povolenie č. SP 9590/2015-008-Mz zo dňa 02.02.2016 pre stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Prestavba, prístavba a nadstavba rodinného domu“ - k. ú. Veľké Janíkovce – pre stavebníka uvedeného na liste vlastníctva č. 635 - žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 04.05.2015 - prílohy k žiadosti v 2 súboroch - rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č. SP 11787/2019-003-Mz zo dňa 06.08.2019 Ďalej Vám sprístupňujeme informácie, že - v spise č. SP 9590/2015-Mz sa nenachádza oznámenie o začatí stavebných prác; - predmetná stavba sa uskutočňuje svojpomocne, pod dozorom Štefana Andela, Hodžova č. 3, xxxxx; - výška investičných nákladov sa v prípade stavieb rodinných domov neuvádza; - správny poplatok vo výške 50 eur bol uhradený; - nebol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a stavebník požiadal v zmysle § 68 stavebného zákona o povolenie na zmenu predmetnej stavby pred dokončením. Vo veci bolo vydané povolenie č. SP 11787/2019-003-Mz zo dňa 06.08.2019. Poznamenávame, že vzhľadom na to, že ste požadovali sprístupnenie žiadosti o stavebné povolenie spolu s prílohami (týchto je niekoľko desiatok), bolo potrebné ich rozčleniť na viac častí. Dajte nám prosím vedieť, či Vám bolo doručených všetkých päť PDF súborov. O čiastočnom zneprístupnení informácií (anonymizované údaje o fyzických osobách a kópia projektovej dokumentácie) sme ako povinná osoba vydali v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. rozhodnutie č. SP 17235/2019-JUDr.Sp zo dňa 23.10.2019. Toto rozhodnutie Vám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. v nadväznosti na § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zasielame poštou. Kópia tohto e-mailu sa zasiela na vedomie: Zuzana Tvarožková, Klientske centrum služieb, MsÚ v Nitre (pre účely evidencie v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 18/2007 o poskytovaní informácií). S pozdravom -----Original Message----- From: Tvarožková Zuzana Sent: Tuesday, October 15, 2019 11:28 AM To: Spišiaková Helena, JUDr. Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie -----Original Message----- From: xxxxx xxxxx [mailto:nidu@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, October 11, 2019 6:13 PM To: Tvarožková Zuzana > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nidu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 635, ku Veľké Janíkovce. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nidu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx