Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Mesto Nitra
  • xxxxx xxxxx
  • 28. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

msunitra@msunitra.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

28. marec 2020

Dátum odoslania:

28. marec 2020

Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sigi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe postavenej na parcele 4821/4 vedenej na LV č. 4878, ku Zobor Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sigi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

"JUDr." <spisiakova@msunitra.sk>

Dátum úkonu:

1. apríl 2020

Dátum doručenia:

1. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, pán xxxxx, dňa 28.03.2020 bola z Vašej adresy: sigi@mail.chcemvediet.sk na mesto xxxxx ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z.z.") doručená Vaša nižšie uvedená žiadosť o sprístupnenie informácií. Žiadosť bola dňa 30.03.2020 pridelená na Odbor stavebného poriadku MsÚ v Nitre a zaevidovaná pod č. SP 5682/2020-JUDr.Sp. Mesto xxxxx ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), Vám po vyhľadaní spisu v archíve MsÚ v Nitre, sprístupňuje požadované informácie a zasiela Vám skeny nasledovných písomností: - stavebné povolenie č. SP 14861/2012-003-Ing.Wi zo dňa 24.07.2012 pre stavbu "Vila Z - rodinný dom s garážou" na pozemkoch parc. č. 4821/4, 4821/14, k. ú. Zobor, - žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 02.07.2012, - prílohy k žiadosti v 3 súboroch. Ďalej Vám sprístupňujeme informácie, že - v spise č. SP 14861/2012-Ing.Wi sa nenachádza oznámenie o začatí stavebných prác ani oznámenie o názve zhotoviteľa stavby; - výška investičných nákladov v textovej časti sprievodnej a súhrnnej technickej správy k projektovej dokumentácii stavby je cca. 450 000 eur; - správny poplatok vo výške 33 eur bol uhradený; - nebol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Poznamenávame, že vzhľadom na to, že ste požadovali sprístupnenie žiadosti o stavebné povolenie spolu s prílohami (týchto je niekoľko desiatok), bolo potrebné ich rozčleniť na viac častí. Dajte nám prosím vedieť, či Vám boli doručené všetky tri PDF súbory. O čiastočnom zneprístupnení informácií (anonymizované údaje o fyzických osobách a kópia projektovej dokumentácie) sme ako povinná osoba vydali v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. rozhodnutie č. SP 5682/2020-JUDr.Sp zo dňa 01.04.2020. Toto rozhodnutie (po jeho podpísaní primátorom mesta) Vám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. v nadväznosti na § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zasielame poštou. Kópia tohto e-mailu sa zasiela na vedomie: Zuzana Tvarožková, Klientske centrum služieb, MsÚ v Nitre (pre účely evidencie v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 18/2007 o poskytovaní informácií). S pozdravom [Spišiaková] From: Jančovičová Mária, Ing. Sent: Monday, March 30, 2020 7:48 AM To: Spišiaková Helena, JUDr. Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie From: Miková Soňa Sent: Monday, March 30, 2020 7:33 AM To: Jančovičová Mária, Ing. Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie From: Tvarožková Zuzana Sent: Saturday, March 28, 2020 7:25 PM To: Kováčová Silvia, Mgr. >; Miková Soňa > Subject: Fw: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie ________________________________ Od: xxxxx xxxxx > Odoslané: 28. marca 2020 18:27 Komu: Tvarožková Zuzana Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sigi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe postavenej na parcele 4821/4 vedenej na LV č. 4878, ku Zobor Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sigi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx