Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Mesto Nitra
  • xxxxx xxxxx
  • 6. apríl 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

msunitra@msunitra.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. apríl 2020

Dátum odoslania:

6. apríl 2020

Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lida@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 4274, ku Zobor Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lida@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

M. xxxxx - sprístupnenie info k RD na LV 4274 - Khandl

Odosielateľ:

"JUDr." <spisiakova@msunitra.sk>

Dátum úkonu:

20. apríl 2020

Dátum doručenia:

20. apríl 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 20. apríla 2020 — Lehota uplynula 5. mája 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Prílohy:

žiadosť o SP - Khandl - anonymizované.pdf
návrh na KR - Khandl - anonymizované.pdf

Dobrý deň, pán xxxxx, dňa 06.04.2020 bola z Vašej adresy: lida@mail.chcemvediet.sk na mesto xxxxx ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z.z.") doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií: "Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 4274, ku Zobor". Žiadosť bola dňa 07.04.2020 zaevidovaná pod č. SP 5845/2020-JUDr.Sp a pridelená na Odbor stavebného poriadku MsÚ v Nitre. Mesto xxxxx ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), Vám po vyhľadaní spisov v archíve MsÚ v Nitre, sprístupňuje požadované informácie a zasiela Vám skeny nasledovných písomností: - stavebné povolenie č. SP 8585/2008-003-Uh zo dňa 22.04.2008 pre stavbu "Rodinný dom" na pozemku parc. č. 4821/5, k. ú. Zobor, - žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 17.03.2008, - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 10.10.2011 Ďalej Vám sprístupňujeme informácie, že - v spise č. SP 8585/2008-Uh sa nenachádza oznámenie o začatí stavebných prác; - predmetná stavba bola z hľadiska "realizátora stavby" uskutočňovaná svojpomocne - výšku investičných nákladov pri stavbách rodinných domov nie je stavebník povinný uvádzať a v spise sa nenachádza; - správne poplatky v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (platných k dátumu vydania rozhodnutí) k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch o vo výške 1 000,- Sk k žiadosti o stavebné povolenie o vo výške 23,- eur k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli uhradené; O čiastočnom zneprístupnení informácií (anonymizované údaje o fyzických osobách) sme ako povinná osoba vydali v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. rozhodnutie č. SP 5845/2020-003-JUDr.Sp zo dňa 20.04.2020. Toto rozhodnutie (po jeho podpísaní primátorom mesta) Vám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. v nadväznosti na § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zasielame poštou. Kópia tohto e-mailu sa zasiela na vedomie: Zuzana Tvarožková, Klientske centrum služieb, MsÚ v Nitre (pre účely evidencie v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 18/2007 o poskytovaní informácií). Pán xxxxx, dajte mi prosím vedieť, či Vám boli prílohy v tomto maile doručené; ďakujem. S pozdravom [Spišiaková]