Detail žiadosti

  • Utajené zmluvy a ich plnenie
  • Pôdohospodárska platobná agentúra
  • xxxxx xxxxx
  • 6. apríl 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie

Adresát:

office@apa.sk   Otvorený

info@apa.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum odoslania:

6. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , sajov@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sajov@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie povinných náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum doručenia:

6. apríl 2021

Výzva na doplnenie povinných náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií: Dobrý deň prajem. Vážený pán, xxxxx xxxxx, e-mail: sajov@mail.chcemvediet.sk, dňa 06.04. 2021 bola Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Hraničná č. 12, 815 26 Bratislava (ďalej len "PPA") doručená Vami podaná neúplná žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.211/2000 Z. z") o sprístupnenie informácií uvedených v žiadosti. Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. V texte tejto elektronickej výzvy sú zvýraznené povinné náležitosti žiadosti, ktoré z Vašej strany nie sú uvedené, preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. Vami podaná žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, z uvedeného dôvodu PPA ako povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, svoju neúplnú žiadosť doplnil. Doplnenie máte možnosť vykonať v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy buď písomne na adresu povinnej osoby: Pôdohospodárska platobná agentúra, ul. Hraničná č. 12, 815 26 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou vyplnením príslušného formulára nachádzajúceho sa na elektronickej stránke (webovom sídle) www.apa.sk - infoservis - sprístupňovanie informácií - formulár vzor žiadosti o sprístupnenie informácií, alebo zaslaním priamo to textu na e-mailovú adresu info@apa.sk Ak napriek výzve PPA ako povinnej osoby Vami podanú žiadosť v stanovenej lehote nedoplníte a informáciu PPA nebude mať zákonnú možnosť ju pre tento nedostatok vybaviť, bude nútená ju odložiť. S pozdravom 112 Odbor vonkajších vzťahov Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava Slovenská republika info@apa.sk http://www.apa.sk/ Ak nie ste oprávneným príjemcom tejto emailovej správy, oznámte to, prosím, neodkladne odosielateľovi emailu. Následne túto emailovú správu vymažte a nepreposielajte ju ďalej. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že neoprávnení príjemcovia emailových správ nemajú právo spracovávať informácie, ktoré sú obsahom tejto emailovej správy. Neautorizovaná distribúcia, modifikácia alebo zverejnenie obsahu tejto emailovej správy je nezákonné a môže viesť k zákonným postihom. ---------------------------- From: xxxxx xxxxx > Sent: Tuesday, April 6, 2021 10:39 AM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , sajov@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili "súťaže" o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sajov@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>   Odoslaný

office@apa.sk   Otvorený

info@apa.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. apríl 2021

Dátum odoslania:

6. apríl 2021

Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , sajov@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 06.04.2021 som formou emailu požiadal Pôdohospodársku platobnú agentúru o poskytnutie informácie: Utajené zmluvy a ich plnenie . Dňa 06.04.2021 mi Pôdohospodárska platobná agentúra doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Žiadosť je predkladaná v mene organizácie, v ktorej zastávam pozíciu výkonneho riaditeľa: Slovensko.Digital IČO 50158635 Staré Grunty 18 841 04 Bratislava Informácie navrhujem sprístupniť v digitálnej podobe a to zaslaním na email alebo ich verejným vystavením na internete a zaslaním URL na zverejnené informácie. S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

list PPA č. 47177/2021/112

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

14. apríl 2021

Dátum doručenia:

14. apríl 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať odpoveď PPA k Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom 115 Referát komunikácie Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava info@apa.sk ---------------------- Sent: Tuesday, April 6, 2021 10:39 AM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Utajené zmluvy a ich plnenie Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, , , sajov@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3 roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1 odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy - pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže” o predmetnú zmluvu a to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO - pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sajov@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx