Detail žiadosti

  • Výkazy
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • xxxxx xxxxx
  • 3. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výkazy

Adresát:

info@land.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

3. september 2019

Dátum odoslania:

3. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výkazy z projektu vo vzťahu k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012077501, vrátane: dodávateľských zmlúv prijímateľa dodávateľských faktúr dokladov z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: keca@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výkazy

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

4. september 2019

Dátum doručenia:

4. september 2019

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti zo dňa 03.09.2019. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra [cid:image002.jpg@01D3684E.4D769070] Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 310 marek.molitoris@land.gov.sk I www.mpsr.sk I http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, September 3, 2019 11:01 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výkazy Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výkazy z projektu vo vzťahu k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012077501, vrátane: dodávateľských zmlúv prijímateľa dodávateľských faktúr dokladov z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: keca@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

5. september 2019

Dátum doručenia:

5. september 2019

Dobrý deň, vážený pán xxxxx, dňa 03.09.2019 bola Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená Vaša druhá žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií). Nakoľko Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií nemá všetky predpísané obligatórne náležitosti Vás týmto vyzývame na doplnenie chýbajúcich údajov: V zmysle § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé: - ktorej povinnej osobe je určená, - meno a priezvisko (ak sa jedná o FO), názov alebo obchodné meno žiadateľa (PO), - jeho adresa pobytu alebo sídlo, - ktorých informácií sa žiadosť týka a - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Na základe vyššie uvedeného, prosím, doplňte Vašu žiadosť: - špecifikujte, čo konkrétne rozumiete pod pojmom „Výkazy z projektu vo vzťahu k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012077501“, nakoľko príslušná sekcia z obsahu Vašej žiadosti netuší čo Vás zaujíma. Preto v zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií: „Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.“ Doplnenie neúplnej žiadosti máte možnosť vykonať v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy buď písomne na adresu povinnej osoby: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava alebo elektronickou poštou zaslaním priamo na e-mailovú adresu info@land.gov.sk Ak napriek tejto výzve Vami podanú žiadosť do 12.09.2019 (vrátane) nedoplníte a informáciu nebude môcť povinná osoba pre tento nedostatok sprístupniť, MPRV SR ju odloží. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra [cid:image002.jpg@01D3684E.4D769070] Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 310 marek.molitoris@land.gov.sk I www.mpsr.sk I http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, September 3, 2019 11:01 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Výkazy Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Výkazy z projektu vo vzťahu k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012077501, vrátane: dodávateľských zmlúv prijímateľa dodávateľských faktúr dokladov z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: keca@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info@land.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

5. september 2019

Dátum odoslania:

5. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 03.09.2019 som formou emailu požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie informácie: Výkazy. Dňa 05.09.2019 mi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som preto žiadosť doplnil: Ministerstvo ako riadiaci orgán v rámci projektových podpôr vyžaduje od žiadateľov súčinnosť a zasielanie výkazov od žiadateľa. Ja by som chcel požiadať predovšetkým o: - dodávateľské zmlúv prijímateľa - dodávateľské faktúry - doklady z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy (zápisnice z vyhodnotenia ponúk, ponuky uchádzačov, súťažné podklady) Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 S pozdravom, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

16. september 2019

Dátum doručenia:

16. september 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti Vážený pán xxxxx, dňa 05.09.2019 bola Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená Vaša doplnená žiadosť o sprístupnenie informácií evidovaná pod č. 38948/2019. Uvedenú žiadosť nie je možné vybaviť v zákonom stanovenej lehote ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to z týchto závažných dôvodov: Dôvodom je skutočnosť upravená v ustanovení § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), t. j. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť. Dôvodom predĺženia lehoty je fakt, že požadovaná dokumentácia sa nachádza v externom sklade a jej vyžiadanie a následné doručenie a spracovanie trvá niekedy niekoľko pracovných dní, vo výnimočných prípadoch aj týždňov. Podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona o slobode informácií Vám o z n a m u j e m e, že z uvedených závažných dôvodov predlžujeme lehotu na vybavenie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií o ďalších 8 pracovných dní (lehota na vybavenie žiadosti uplynie 27.09.2019) S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra [cid:image002.jpg@01D3684E.4D769070] Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 310 marek.molitoris@land.gov.sk I www.mpsr.sk I http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx Sent: Thursday, September 5, 2019 6:51 PM To: Info Subject: Doplnenie žiadosti o informácie Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 03.09.2019 som formou emailu požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie informácie: Výkazy. Dňa 05.09.2019 mi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som preto žiadosť doplnil: Ministerstvo ako riadiaci orgán v rámci projektových podpôr vyžaduje od žiadateľov súčinnosť a zasielanie výkazov od žiadateľa. Ja by som chcel požiadať predovšetkým o: - dodávateľské zmlúv prijímateľa - dodávateľské faktúry - doklady z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy (zápisnice z vyhodnotenia ponúk, ponuky uchádzačov, súťažné podklady) Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď sčasti

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

27. september 2019

Dátum doručenia:

27. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď sčasti Vážený pán xxxxx, v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a marketingu, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ust. § 18 ods. 2 v spojení s ust. § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií), týmto sčasti vyhovujeme Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 05.09.2019 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 38948/2019. Odpoveď: V prílohe posielame scany dokumentov, ktoré sa týkajú Vašej požiadavky ohľadne faktúr a zmlúv. Žiaľ, ostatnou podrobnejšou dokumentáciou k procesu VO nedisponujeme z dôvodov uvedených v rozhodnutí. Zmluva o NFP vrátane dodatku je verejne dostupná v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=Z2211012077501&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5 Dovoľujeme si Vás ďalej informovať, že v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie, ktoré Vám doručujeme prostredníctvom elektronickej schránky. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra [cid:image002.jpg@01D3684E.4D769070] Dobrovičova 12 I 812 66 Bratislava I Slovenská republika tel.: +421 2 59 266 310 marek.molitoris@land.gov.sk I www.mpsr.sk I http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx Sent: Thursday, September 5, 2019 6:51 PM To: Info Subject: Doplnenie žiadosti o informácie Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, keca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 03.09.2019 som formou emailu požiadal Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie informácie: Výkazy. Dňa 05.09.2019 mi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručilo výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som preto žiadosť doplnil: Ministerstvo ako riadiaci orgán v rámci projektových podpôr vyžaduje od žiadateľov súčinnosť a zasielanie výkazov od žiadateľa. Ja by som chcel požiadať predovšetkým o: - dodávateľské zmlúv prijímateľa - dodávateľské faktúry - doklady z prípadných súťaží prijímateľa, na základe ktorých boli uzavreté zmluvy (zápisnice z vyhodnotenia ponúk, ponuky uchádzačov, súťažné podklady) Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 S pozdravom, xxxxx xxxxx