Detail žiadosti

  • Žiadosť o uvedenie vlastníka/správcu kounikácie
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Žiadosť o uvedenie vlastníka/správcu kounikácie

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum odoslania:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kiby@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dobrý deň, prosím o informáciu, kto je vlastníkom a/alebo správcom účelovej komunikácie nachádzajúcej sa vo vnútrobloku obytného domu na ul. Doležalova, na parcele č. 15095/14, zapísanej na LV č. 1656. Vlastníkom uvedenej parcely je Hlavné mesto SR xxxxx, Primaciálne nám. č. 1. Prosím o poskytnutie mena a priezviska, alebo názvu, adresy na doručovanie písomností a prípadne iných kontaktných údajov. Ak Vám vlastník a/alebo správca účelovej komunikácie nie je známy, prosím o informáciu, či na predmetom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta xxxxx, kde podľa LV je spôsob využitia pozemku "pozemok, na ktorom je dvor", evidujete vybudovanú účelovú komunikáciu, ktorá je riadne napojená na miestnu komunikáciu. Prosím tiež o informáciu, či na predmetnom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta xxxxx, evidujete vybudovanie chodníka priľahlého k bytovému domu na ul. Doležalova po jeho obvode a kto je správca tohto chodníka, zodpovedný za jeho technický stav/schodnosť. Za informácie ďakujem. S pozdravom, xxxxx xxxxx Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kiby@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informáciu na základe zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

Jana Korčáková <korcakovaj@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

12. september 2016

Dátum doručenia:

12. september 2016

Číslo spisu:

537/2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe zasielame odpoveď na žiadosť o informáciu na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. S pozdravom -- Ing. Jana Korčáková, vedúca oddelenia *Oddelenie geodetických činností * Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 325 E-mail: korcakovaj@xxxxx.sk *Hlavné mesto SR xxxxx* Primaciálne nám. 1 814 99 xxxxx http://www.xxxxx.sk/ Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.