Detail žiadosti

  • Zmluva - dotácia
  • Pôdohospodárska platobná agentúra
  • xxxxx xxxxx
  • 15. september 2021
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - dotácia

Adresát:

office@apa.sk   Odoslaný

info@apa.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

15. september 2021

Dátum odoslania:

15. september 2021

Dátum doručenia:

16. september 2021

Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jede@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o dotácii, prípadne inú zmluvu, na základe ktorej je v katastri vedené záložné právo v prospech PPA na nehnuteľnosti súpisné číslo 113 v katastrálnom území Donovaly: „Záložné právo pre pohľadávku Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30794323, č. zml. V-7495/2017 zo dňa 14.12.2017 - čz 476/2017“ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jede@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie povinných náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií:

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

16. september 2021

Dátum doručenia:

16. september 2021

Výzva na doplnenie povinných náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií: Dobrý deň prajem. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, email: jede@mail.chcemvediet.sk, dňa 15. 09. 2021 bola Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Hraničná č. 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „PPA“) doručená Vami podaná neúplná žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.211/2000 Z. z“). Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Vo svojej žiadosti zo dňa 15. 09. 2021 požadujete „Zmluvu o dotácii, prípadne inú zmluvu, na základe ktorej je v katastri vedené záložné právo v prospech PPA na nehnuteľnosti súpisné číslo 113 v katastrálnom území Donovaly: „Záložné právo pre pohľadávku Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30794323, č. zml. V-7495/2017 zo dňa 14.12.2017 - čz 476/2017“ . Takéto vymedzenie požadovaných informácií nie je dostatočne určité, preto si Vás dovoľujeme požiadať o upresnenie Vašej žiadosti v tejto časti. (napr. uviesť č. LV alebo kód projektu, resp. obchodné meno konečného prijímateľa pomoci). V texte tejto elektronickej výzvy sú zvýraznené povinné náležitosti žiadosti, ktoré z Vašej strany nie sú uvedené, preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. Vami podaná žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, z uvedeného dôvodu PPA ako povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, svoju neúplnú žiadosť doplnil. Doplnenie máte možnosť vykonať v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy buď písomne na adresu povinnej osoby: Pôdohospodárska platobná agentúra, ul. Hraničná č. 12, 815 26 Bratislava , alebo elektronickou poštou vyplnením príslušného formulára nachádzajúceho sa na elektronickej stránke (webovom sídle) www.apa.sk – infoservis - sprístupňovanie informácií – formulár vzor žiadosti o sprístupnenie informácií, alebo zaslaním priamo to textu na e-mailovú adresu info@apa.sk Ak napriek výzve PPA ako povinnej osoby Vami podanú žiadosť v stanovenej lehote nedoplníte a informáciu PPA nebude mať zákonnú možnosť ju pre tento nedostatok vybaviť, bude nútená ju odložiť. S pozdravom Centrum informácií Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava Slovenská republika info@apa.sk http://www.apa.sk/ ---------------------------------------- From: xxxxx xxxxx > Sent: Wednesday, September 15, 2021 7:51 PM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - dotácia Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jede@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o dotácii, prípadne inú zmluvu, na základe ktorej je v katastri vedené záložné právo v prospech PPA na nehnuteľnosti súpisné číslo 113 v katastrálnom území Donovaly: „Záložné právo pre pohľadávku Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30794323, č. zml. V-7495/2017 zo dňa 14.12.2017 - čz 476/2017“ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jede@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>   Otvorený

office@apa.sk   Otvorený

info@apa.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

17. september 2021

Dátum odoslania:

17. september 2021

Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jede@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 15.09.2021 som formou emailu požiadal Pôdohospodársku platobnú agentúru o poskytnutie informácie: Zmluva - dotácia. Dňa 16.09.2021 mi Pôdohospodárska platobná agentúra doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som žiadosť doplnil: Ide o LV č. 3418, k.ú. Donovaly S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

list PPA č. 89462/2021/111

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

22. september 2021

Dátum doručenia:

22. september 2021

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať odpoveď PPA k Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom Centrum informácií Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava Slovenská republika http://www.apa.sk/ info@apa.sk ---------------------------------------- From: xxxxx xxxxx > Sent: Wednesday, September 15, 2021 7:51 PM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Zmluva - dotácia Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk, info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jede@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zmluvu o dotácii, prípadne inú zmluvu, na základe ktorej je v katastri vedené záložné právo v prospech PPA na nehnuteľnosti súpisné číslo 113 v katastrálnom území Donovaly: „Záložné právo pre pohľadávku Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30794323, č. zml. V-7495/2017 zo dňa 14.12.2017 - čz 476/2017“ Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jede@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx