Detail žiadosti

  • Národný futbalový štadión
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • xxxxx xxxxx
  • 26. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Národný futbalový štadión

Adresát:

info@minedu.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

26. február 2020

Dátum odoslania:

26. február 2020

Dátum doručenia:

2. marec 2020

Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, xxxxx - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fakoc@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Bol text návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.5.2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý schválila vláda SR dňa 29.1.2020 podpísaný kýmkoľvek a ak áno, kedy a akou konkrétnou fyzickou osobou identifikovanou menom a priezviskom? 2. Sprístupnite úplný text návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.5.2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podpísal ktokoľvek zo zmluvných strán. 3. Sprístupnite znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu predaja Národného futbalového štadióna od Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 4. Sprístupnite znalecký posudok, ktorým bola určená hodnota Predmetu budúceho predaja Národného futbalového štadióna od znaleckej organizácie CORPORA, a.s. 5. Sprístupnite hodnotenie Ministerstva financií SR ku kúpe Národného futbalového štadióna v zmysle §19a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fakoc@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Národný futbalový štadión

Odosielateľ:

Informacie 211 <info@minedu.sk>

Dátum úkonu:

2. marec 2020

Dátum doručenia:

2. marec 2020

Dobrý deň, pani xxxxx, v zmysle § 15 ods.1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám oznamujeme, že nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nedisponuje požadovanými informáciami Vašej žiadosti v bode 5, Vašu žiadosť sme postúpili na priame vybavenie MFSR. Zákonná lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením povinnej osobe. S pozdravom xxxxx Adamišinová Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou [cid:image001.png@01D4C466.F1C317F0] From: xxxxx xxxxx Sent: Wednesday, February 26, 2020 5:09 PM To: Informacie 211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Národný futbalový štadión Povinná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, xxxxx - Nové Mesto 813 30, info@minedu.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fakoc@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1. Bol text návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.5.2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý schválila vláda SR dňa 29.1.2020 podpísaný kýmkoľvek a ak áno, kedy a akou konkrétnou fyzickou osobou identifikovanou menom a priezviskom? 2. Sprístupnite úplný text návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.5.2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podpísal ktokoľvek zo zmluvných strán. 3. Sprístupnite znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu predaja Národného futbalového štadióna od Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 4. Sprístupnite znalecký posudok, ktorým bola určená hodnota Predmetu budúceho predaja Národného futbalového štadióna od znaleckej organizácie CORPORA, a.s. 5. Sprístupnite hodnotenie Ministerstva financií SR ku kúpe Národného futbalového štadióna v zmysle §19a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fakoc@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

MŠVVaŠ SR

Odosielateľ:

Informacie 211 <info@minedu.sk>

Dátum úkonu:

5. marec 2020

Dátum doručenia:

5. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň, pani xxxxx, podľa § 18 ods. 1 a § 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytujeme požadované informácie: 1. Bol text návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.5.2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý schválila vláda SR dňa 29.1.2020 podpísaný kýmkoľvek a ak áno, kedy a akou konkrétnou fyzickou osobou identifikovanou menom a priezviskom? nie, ku dňu vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií dodatok č. 2 nebol podpísaný S pozdravom xxxxx Adamišinová Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou [cid:image001.png@01D4C466.F1C317F0] ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

doc02519720200219120216.pdf

Odosielateľ:

Informacie 211 <info@minedu.sk>

Dátum úkonu:

5. marec 2020

Dátum doručenia:

5. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, pani xxxxx. Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám v prílohe požadované čiastočne sprístupňujeme informácie ku otázke č.3 po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon o ochrane osobných údajov. S pozdravom xxxxx Adamišinová Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou ________________________________ i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou dôvernosti "chránené", ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.