Detail žiadosti

  • Plnenie Akčného plánu cykl. a pešej dopravy 2019
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 16. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plnenie Akčného plánu cykl. a pešej dopravy 2019

Adresát:

ues@bratislava.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

16. marec 2020

Dátum odoslania:

16. marec 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, anoj@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 (v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 149/2019). Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: anoj@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plnenie Akčného plánu cykl. a pešej dopravy 2019

Odosielateľ:

"Mgr." <lucia.schusterova@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

19. marec 2020

Dátum doručenia:

19. marec 2020

Dobrý deň, pán xxxxx, potvrdzujeme Vám prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom  [cid:e9adee87-ee2f-4439-8c61-f761ae0b06c4] Mgr. Lucia Schusterová Ústredná evidencia sťažností Kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Primaciálne námestie 1 814 99 xxxxx 1 Slovenská republika +421 2 59 356 153 lucia.schusterova@xxxxx.sk www.xxxxx.sk ________________________________ Od: xxxxx xxxxx Odoslané: pondelok 16. marca 2020 21:08 Komu: Ústredná evidencia sťažností Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Plnenie Akčného plánu cykl. a pešej dopravy 2019 Povinná osoba: Magistrát mesta xxxxx, Primaciálne nám. 1, xxxxx 814 99, ues@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, anoj@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 (v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 149/2019). Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: anoj@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Nesprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Dátum úkonu:

25. marec 2020

Dátum doručenia:

26. marec 2020

Číslo spisu:

MAGS/UES/46829/2020

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Odvolanie

Predmet:

Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Dátum úkonu:

26. marec 2020

Dátum odoslania:

26. marec 2020

xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx
Magistrát mesta xxxxx
Primaciálne nám. 1
814 99 xxxxx
xxxxx, 26.03.2020
Odvolanie
voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (§ 18 ods. 3 zák. 211/2000 Z. z.)
        V zmysle § 19 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií” alebo len „zákon”) podávam odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu Magistrátu mesta xxxxx (ďalej len „povinná osoba”), ku ktorému došlo nesprístupnením informácie v zmysle mojej žiadosti o informácie zo dňa 16.03.2020 (ďalej len „žiadosť”).
Odôvodnenie:
        Dňa 16.03.2020 som formou emailu požiadal povinnú osobu o poskytnutie nasledovnej informácie:
        Správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 (v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 149/2019).
        Dňa 19.03.2020 mi povinná osoba doručila potvrdenie o prijati žiadosti.
        Dňa 26.03.2020 mi povinná osoba doručila rozhodnutie o sprístupnení informácie číslo MAGS/UES/46829/2020, ktoré však nebolo ani len čiastočným sprístupnením žiadaných informácií, z nasledovných dôvodov: Nebolo označené ako rozhodnutie a neuvádzalo žiadne zákonne podložené dôvody. Naopak, uvádzalo dôvod "dokument nebol prerokovaný a schválený", ktorý nespadá pod dôvody uvedené v zákone.
        Napriek tomu, že rozhodnutie bolo označené ako sprístupnenie informácie, k skutočnému sprístupneniu mnou požadovaných informácií nedošlo. Povinná osoba v takomto prípade nie je oprávnená použiť postup podľa § 18 ods. 1. a teda podľa § 18 ods. 3 zákona došlo v zákonom stanovenej lehote k vydaniu fiktívneho rozhodnutia, ktorým odmietla informáciu poskytnúť.
        Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 S 31/02 zo dňa 16. mája 2002 (Rs 37/2003) „Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií (a rovnako aj ust. § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií) treba vykladať tak, že nezbavuje správny orgán povinnosti riadne vykonať odvolacie (prvostupňové) konanie a následne vydať riadne rozhodnutie. Účelom zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia určite nebolo „legalizovať“ nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Práve naopak, jeho účelom bolo poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu o sprístupnenie informácie, pred jej nečinnosťou. ... Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného v zmysle § 19 ods. 3 ZSI treba považovať za nezákonné z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Predovšetkým neobsahuje odôvodnenie, z ktorého dôvodu je nepreskúmateľné, čo samo osebe je dôvodom pre zrušenie takéhoto rozhodnutia (§ 250j ods. 2 veta druhá O.s.p.). Nakoľko aj prvostupňové rozhodnutie povinnej osoby trpí nedostatkom dôvodov, bolo potrebné aj toto rozhodnutie považovať za nepreskúmateľné.“
        Z uvedených dôvodov žiadam o zrušenie fiktívneho rozhodnutia o neposkytnutí informácie a sprístupnenie informácií v plnom rozsahu.
xxxxx xxxxx

Zrušenie rozhodnutia