Detail žiadosti

  • Stavebné povolenie
  • Mesto Nitra
  • xxxxx xxxxx
  • 8. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Adresát:

msunitra@msunitra.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. september 2019

Dátum odoslania:

8. september 2019

Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tyxep@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na parcele 320/5 na LV č. 7929, ku xxxxx Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tyxep@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

Tvarožková Zuzana <tvarozkova@msunitra.sk>

Dátum úkonu:

9. september 2019

Dátum doručenia:

9. september 2019

Dobrý deň, Vaša žiadosť bola prijatá a zaevidovaná dňa 09. 09. 2019. Tvarožková From: xxxxx xxxxx [mailto:tyxep@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 08, 2019 12:30 PM To: Tvarožková Zuzana Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tyxep@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na parcele 320/5 na LV č. 7929, ku xxxxx Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tyxep@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

Odosielateľ:

"JUDr." <spisiakova@msunitra.sk>

Dátum úkonu:

17. september 2019

Dátum doručenia:

17. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

žiadosť o SP + prílohy 1.pdf

Dobrý deň, pán xxxxx, dňa 08.09.2019 bola z Vašej adresy: tyxep@mail.chcemvediet.sk na mesto xxxxx ako povinnú osobu v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z.z.") doručená Vaša nižšie uvedená žiadosť o sprístupnenie informácií. Mesto xxxxx ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), Vám sprístupňuje požadované informácie a zasiela Vám skeny nasledovných písomností: - stavebné povolenie č. SP 7543/2017-004-Ing.Za zo dňa 19.05.2017 pre stavbu „Polyfunkčný objekt“ -Mostná ul., xxxxx- - žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 27.04.2017 + ďalšie prílohy v 4 súboroch - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 17.07.2017 a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie časti stavby zo dňa 12.07.2018 V uvedených prílohách sa nachádzajú aj - Oznámenie zhotoviteľa stavby zo dňa 03.08.2017 (VACHUT stavebná spoločnosť, s.r.o., Mostná 2937/56, xxxxx); - Doklady o úhrade správnych poplatkov: o pre stavebné povolenie v sume 800 Eur; o pre predčasné užívanie časti stavby v sume 60 Eur; o pre kolaudačné konanie stavby v sume 530 Eur; Ďalej Vám sprístupňujeme informáciu, že v textovej časti Sprievodnej a súhrnnej technickej správy k projektovej dokumentácii uvádza projektant orientačné náklady na stavu v sume cca 3 990 712 eur. Poznamenávame, že vzhľadom na to, že ste požadovali sprístupnenie žiadosti o stavebné povolenie spolu s prílohami (týchto je niekoľko desiatok), bolo potrebné ich rozčleniť na štyri časti, a preto Vám všetky požadované informácie posielame postupne. Dajte nám prosím vedieť, či Vám bolo doručených všetkých šesť PDF súborov. O čiastočnom zneprístupnení informácií (anonymizované údaje o fyzických osobách a kópia projektovej dokumentácie) sme ako povinná osoba vydali v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. rozhodnutie č. SP 15375/2019-JUDr.Sp zo dňa 18.09.2019. Toto rozhodnutie Vám v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. v nadväznosti na § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zasielame poštou. Kópia tohto e-mailu sa zasiela na vedomie: Zuzana Tvarožková, Klientske centrum služieb, MsÚ v Nitre (pre účely evidencie v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 18/2007 o poskytovaní informácií). S pozdravom [Spišiaková] From: Tvarožková Zuzana Sent: Monday, September 16, 2019 6:59 AM To: Spišiaková Helena, JUDr. Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie From: xxxxx xxxxx [mailto:tyxep@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 08, 2019 12:30 PM To: Tvarožková Zuzana > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie Povinná osoba: Mesto xxxxx, Štefánikova 60, xxxxx 950 06, msunitra@msunitra.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, tyxep@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Stavebné povolenie, žiadosť o stavebné povolenie s prílohami, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na parcele 320/5 na LV č. 7929, ku xxxxx Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: tyxep@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx