Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Technická inšpekcia Trnavská cesta 56; 821 01 Bratislava - Ružinov tisr@us.tisr.sk
Technická univerzita v Košiciach Letná 9; 042 00 Košice 1 rektor@tuke.sk
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24; 960 53 Zvolen 1 rektor@vsld.tuzvo.sk
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3; 821 04 Bratislava info@tsus.sk
Tepelné hospodárstvo Košice Komenského 7; 040 01 Košice sekretariat@teho.sk
Tepláreň Košice, a. s. Teplárenská 3; 042 91 Košice info@teko.sk
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Brečtanova 1; 830 07 Bratislava - Nové Mesto tipos@tipos.sk
Tlačová agentúra SR Pribinova 23; 819 28 Bratislava - Staré Mesto sekrgr@tasr.sk
Transpetrol, a.s. Šumavská 38; 821 08 Bratislava transpetrol@transpetrol.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2; 911 50 Trenčín 1 informacie@tnuni.sk
Trenčianske osvetové stredisko Kožušnícka 2; 911 05 Trenčín osveta@tnos.tsk.sk
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4 ; 911 05 Trenčín info@tvkas.sk
Tribečské osvetové stredisko Stummerova 385/16; 955 01 Topoľčany toposveta@toposveta.sk
Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84; 917 42 Trnava info@tatas.sk
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23; 918 43 Trnava 1 rektor@truni.sk
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10; 921 79 Piešťany info@tavos.sk
Trnavské osvetové stredisko Bratislavská 27; 917 02 Trnava osveta.tt@zupa-tt.sk
Turčianske kultúrne stredisko Maše Haľamovej 21; 036 01 Martin tosmt@stonline.sk, bumbala@stonline.sk
Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6; 811 02 Bratislava marian.turner@lucnica.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno 1 info@ujs.sk
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6; 818 06 Bratislava 1 pr@uniba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr.A.Hlinku 1; 949 74 Nitra 1 ukf@ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12; 974 01 Banská Bystrica 1 rektorat@umb.sk, umb@umb.sk, podatelna@umb.sk, sekretariat@umb.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2; 041 80 Košice 1 rektor@upjs.sk, maria.hrehova@upjs.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J.Herdu 2; 917 01 Trnava 1 rektor@ucm.sk